Smestad vannverk

Smestad vannverk ble bygget ut i forbindelse med utbyggingen av Brekklykkjo boligfelt i 1982. Vannverket er kommunens eneste overflatevannverk, med inntak i Gaudalselva. Et basseng med volum 25 m3 er bygget på kote 115 og forsyner abonnentene via gravitasjonsanlegg.

Det ble i 1996 / 1997 etablert et UV-anlegg for å sikre vannkvaliteten til abonnentene. I perioder hadde det tidligere vært E-colibakterier i vannet som følge av beiting i nedslagsfeltet. I ettertid ble ytterligere ett UV-aggregat installert. Etter at UV-anleggene ble satt i drift har vannkvaliteten vært stabilt god.

I 2004 ble inntaksledningen knyttet til turbinrøret til et nytt kraftverk i Gaudøla.

Ledningsnettet er bygget ut med PVC-ledninger, og vannverket forsyner Brekklykkjo boligfelt samt hele området nedover dalen til og med Erstadengan boligfelt.