Ålvundeid vannverk

Ålvundeid vannverk ble bygget ut som et privat vannverk i 1976, men ble overtatt av Sunndal kommune i 1996. Vannverket forsyner Ålvundeid fra Smiset til Opdøl med drikkevann fra grunnvannsbrønner ved Børset bru. Vertikale brønner i løsmasser, med nedsenkede pumper, leverer vann til et mindre basseng, hvor trykkøkningspumper bringer vannet videre til et høgdebasseng ovenfor Børset boligfelt. Høgdebassenget har volum 200 m3.

Fra høgdebassenget leveres vannet i gravitasjonssystem til abonnentene.

For å ha kontroll med pH-verdiene er et lutanlegg satt i drift i pumpebygget / behandlingsbygget. Det er ut over dette ikke nødvendig med andre rensetiltak.

I forbindelse med kommunal overtagelse av anleggene her, ble det i 1997 og 1998 utført betydelige utbedringer ved anleggene. Bla. er vannmålere installert, nytt pumpestyringssystemer og data-driftsovervåkingsanlegg er etablert, samt renovering av brønner og pumpebygg / behandlingsanlegg.

På overføringsanlegget til Opdøl er det 2 reduksjonsventiler. Ledningsnettet er i sin helhet bygget ut med PVC-ledninger, delvis med ukurante dimensjoner!

Noe driftsproblemer i fbm. kapasitetssvikt har vært problem ved vannverket tidligere. Dette er en situasjon som nå er under kontroll, ved at vi har et overvåkingssystem som forutser slike situasjoner, men også ved at kapasiteten ved anlegget er utbygget.