Spesielle renseanlegg - Fett- og oljeutskillere

Det er viktig at det føres minst mulig fett og olje til avløpsledningene våre. Slike stoffer skal håndteres på en forsvarlig måte, slik at det ikke forurenser natur og miljø.

Oljeutskillere

Alle virksomheter som kan medvirke til utslipp av oljeholdig avløpsvann, må montere oljeutskiller før utslipp til kommunal spillvannsledning eller annet renseanlegg.

Bestemmelsene som regulerer disse utslippene finnes i kapittel 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Oljeutskiller skal tømmes og kontrolleres minst en gang pr. år av godkjent tømmeoperatør.

Forskrift om begrensning av forurensning

Godkjente operatører er:

Fettutskillere

Fett som slippes ut til avløpsnettet kan skape problemer som gjentetting og tilbakeslag i ledningene. I tillegg skaper det behov for oftere rengjøring av silene ved Sunndal Renseanlegg, som medfører økte kostnader for rensing av avløpsvann fra tilknyttede abonnenter.

I Sunndal er det krav om installasjon av fettutskiller på avløp fra storkjøkken, restauranter, kaféer, større kantiner og lignende. Ingen fettutskillere skal ha mindre kapasitet enn 4 l/s. Det stilles krav til tømming/kontroll av utskillerne minst to ganger per år.

Dette må utføres av godkjent tømmeoperatør: 

Oppmaling av matavfall

I Sunndal kommune er det ikke tillatt med kjøkkenavfallskverner eller lignende for oppmaling av avfall for transportert i avløpsnettet.

Mindre separate avløpsanlegg

Bestemmelser vedrørende tømming av slamavskillere i Sunndal kommune er definert i Forskrift for slam fra slamavskillere, privet, tette tanker mv., fastsatt av Sunndal kommunestyre 25. november 2004.

Det er krav om jevnlig tømming av slamavskillere, og tømming utføres av:

Norva24 på vegne av Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap

Sunndal kommune (som ekstraordinær tømming)