Klage

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Se forvaltningsloven kapittel 6 for mer informasjon om klage.

I byggesaker kan vedtaket påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen klagens frist er utløpt.

Klagen skal sende skriftlig til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringen som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sendt at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kommer frem.

Dersom en klage sendes pr. epost skal post@sunndal.kommune.no brukes.

 

Kontaktinformasjon

Tina Ness
byggesaksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 40
Leif Arne Mo
byggesaksrådgiver
E-post
Telefon 71 69 92 36

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra