Klage

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). Se forvaltningsloven kapittel 6 for mer informasjon om klage.

I byggesaker kan vedtaket påklages til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen klagens frist er utløpt.

Klagen skal sende skriftlig til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringen som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sendt at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldingen kommer frem.

Dersom en klage sendes pr. epost skal post@sunndal.kommune.no brukes.

 

Kontaktinformasjon

Frank Fredsvold
Byggesaksrådgiver
E-post
Mobil 901 34 520
Hilde Blikås
Byggesaksrådgiver
E-post
Mobil 901 10 401

Åpningstider

Telefontid/besøkstid: 
12.00–15.00

Besøk bør avtales
på forhånd

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra