Veileder om dispensasjon

Hva er en dispensasjon?

En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med disse bestemmelsene. Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset og det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Hovedregelen er at alt skal bygges slik at det er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner. Eksempler på arealplaner er kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan, områdeplan, detaljplan eller bebyggelsesplan. De forskjellige områdene i kommunen har ulike planbestemmelser. Når du skal bygge noe må du derfor finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen du skal bygge på. Kommunen kan gi deg informasjon om dette.

Plan- og bygningsloven gir en snever adgang til å fravike bestemmelsene ved å søke om dispensasjon. De ulike bestemmelsene i både lov, forskrift og arealplaner har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. 

Hva skal til for å kunne få dispensasjon?

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.

De to vilkårene i er såkalt kumulative vilkår. Det vil si at begge må være oppfylt før kommunen kan vurdere om de skal gi dispensasjon.

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på hvilke konsekvenser dispensasjonen kan få for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra arealplan skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Kommunen kan heller ikke dispensere på krav til sikkerhet i bygg hvor det oppholder seg mennesker og dyr. 

Når du skal søke om dispensasjon må du begrunne den.  Argumenter som er knyttet til mer personlige forhold slik som for eksempel; behov for større plass, rent personlige forhold som sykdom eller lignende, eller at dispensasjonen er nødvendig som ledd i et arveoppgjør har ikke avgjørende vekt i dispensasjonsvurderingen. Slike hensyn kan bare i begrenset utstrekning tillegges vekt, ettersom arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende.

Individuelle hensyn som sosialmedisinske, personlige eller sterke menneskelige hensyn kan noen ganger «tippe vektskåla» for dispensasjon der det ikke er andre forhold som taler tyngre mot en dispensasjon. Eksempler på dette er der dispensasjonen fører til bedre tilgjengelighet/universell utforming, eller der dispensasjonen vil gi bedre arkitektonisk kvalitet. 

Hvordan gå fram for å søke om dispensasjon?

Du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som skal bygge / gjøre noe) søke om dispensasjon selv. Eller du kan overlate jobben til noen andre på vegne av deg. I søknaden skal du beskrive tydelig hvilke bestemmelser du søker dispensasjon fra. Du skal også begrunne hvorfor du mener det bør gis dispensasjon. I tillegg skal du varsle naboer. 

Du kan velge å søke om dispensasjon først, før selve tiltaket (tiltaket = det du skal bygge / gjøre). Dette er særlig aktuelt om det du skal gjøre er avhengig av dispensasjon, men ellers unntatt søknadsplikt. Du kan også velge å søke om dispensasjon samtidig som du søker om selve tiltaket, men det er viktig å gjøre oppmerksom på at dispensasjonen skal utformes som en egen søknad. 

Søknad om dispensasjon skal alltid være skriftlig. Du kan skrive den i form av et brev. Dersom søknaden ikke inneholder tilstrekkelig informasjon for å kunne behandle saken gis det tilbakemelding til forslagsstiller som må utfylle søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at vurdering av dispensasjon er gebyrbelagt, se gebyrsatser for bygge og tiltakssaker (PDF, 878 kB) 

Søknaden skal vanligvis inneholde

 • Hvem som er tiltakshaver og søker 
 • Hvilken eiendom søknaden gjelder. Hva du skal bygge/gjøre 
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra 
 • Begrunnelse for hvorfor du mener dispensasjon bør gis. Begrunn i forhold til begge de to vilkårene
 • Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gitt i nabovarsel som viser at naboer er varslet om dispensasjonssøknaden
 • Redegjørelse for eventuelle merknader naboer har kommet med til søknaden, og din / ansvarlig søkers vurdering av disse
 • Situasjonsplan
 • Nødvendige tegninger i målestokk 1:100 og om nødvendig terrengprofiler for å kunne vurdere tiltaket
   

Hvordan begrunne en dispensasjonssøknad?

Bestemmelsene plan- og bygningsloven krever at du begrunner søknaden. Når du skal skrive begrunnelsen skal du:

Vurdere om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side. (Hva hensynet bak en bestemmelse er finner du ut ved å lese forarbeidene til bestemmelsen eller annen juridisk litteratur). 

 • Skriv hva hensynet bak bestemmelsen og arealformålet er
 • Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet.
 • Om det du skal bygge/gjøre er av betydning for noen av de hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse, kommentere du dette.

Beskrive hvorfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge/gjøre. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
 • Skriv deretter hva som er fordelene med dispensasjonen.
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.

Søker du dispensasjon fra plan- og bygningsloven eller forskrifter til loven tar du også med hvilke fordeler og ulemper dispensasjonen kan få for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet i disse punktene.

På denne måten veier du de ulike interessene i saken opp mot hverandre, for til slutt å konkludere med at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede. (Konkluderer du med at de ikke er til stede sender du ikke søknaden til kommunen.)

Etter at dispensasjonssøknaden er sendt kommunen:

Når kommunen har mottatt komplett søknad om dispensasjon som inneholder all nødvendig informasjon for å kunne behandle den, har vi maksimalt 12 uker på å gi svar. 

Kommunen vil i sin behandling vurdere om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er til stede. 

Kommer kommunen til at lovens vilkår ikke foreligger skal det innstilles på negativt vedtak uten ekstern høring.  Dersom politikerne ikke følge administrasjonens innstilling og innstiller på positivt vedtak må de begrunne dette iht. PBL § 19-2. Deretter må saken sendes på ekstern høring før kommunen kan fatte vedtak i saken. Høring av myndigheter har 4 ukers svarfrist, og kommunens 12-ukersfrist blir forlenget med disse 4 ukene. Kommunen kan i noen tilfeller forlenge fristen.

Vurderer kommunen  at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt, sendes saken på ekstern høring før den fremmes til politisk behandling. 

Dersom politikerne, etter ekstern høring, vedtar at dispensasjon innvilges vil du motta et svarbrev med vedtak om innvilgelse av dispensasjon. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

Kommer kommunen fram til at vilkårene ikke er oppfylt, skal kommunen avslå søknaden din. Du vil da motta et svarbrev med vedtak om avslag. 

Ingen har krav på dispensasjon. I noen tilfeller kan det derfor være at du får avslag på dispensasjonssøknaden selv om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er til stede. Kommunen må ha saklig grunn for avslaget.

Både du og andre med rettslig klageinteresse (det kan for eksempel være naboer eller andre berørte myndighet) kan eventuelt klage på vedtaket etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

Dersom du har fått innvilget dispensasjon

Om det du skal bygge er søknadspliktig, og du ikke har søkt om tillatelse til tiltak samtidig med dispensasjonssøknaden, må du nå søke om tillatelse til tiltak. Om det du skal bygge er unntatt søknadsplikt og gitte vilkår i dispensasjonen er innfridd, kan du gå i gang med å bygge. 

Har du fått innvilget en midlertidig dispensasjon, gjelder vedtaket for tidsrommet du har fått innvilget, eventuelt til kommunen gir beskjed om at dispensasjonen opphører. Når tiden er ute er du selv ansvarlig for fjerning/opphør av bruk.

En dispensasjon har gyldighet på 3 år fra dato for vedtaket. Har du ikke sendt inn søknad om tillatelse til tiltak innen den tid, eller begynt å bygge innen samme tid (dersom du har søkt om dispensasjon og tillatelse til tiltak samtidig) faller den bort. Ønsker du fortsatt dispensasjon for å bygge må du søke på nytt.

Gjeldende lovverk, statlige veiledere og retningslinjer: 

Plan- og bygningsloven §19-2 Dispensasjon

Reguleringsplanveileder, kapitel 9 Dispensasjon

NVE Bygge- og dispensasjonssaker

Statlige planretningslinjer for strandsonen