Klage på vedtak i plan- og byggesaker

 

Dette kan du klage på
 • vedtak om byggetillatelser eller avslag
 • vedtak om deling eller seksjonering
 • vedtak om reguleringsplan
 • vedtak om refusjon av utgifter til opparbeidelse av vei
 • vedtak om retting eller opphør av bruk
 • vedtak om sikring og istandsetting av byggverk og installasjoner
 • vedtak om sikring av byggeplass
 • vedtak om opprydding av tomt
 • vedtak om godkjenning av avkjørsel
Klagefrist

Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være postlagt før fristen går ut.

 • Har du ikke mottatt vedtaket, er fristen tre uker fra du ble kjent med vedtaket eller burde ha skaffet deg kjennskap om vedtaket. 
 • For planvedtak som blir offentlig kunngjort, må du klage senest tre uker etter kunngjøringsdagen.

Selv om du sender inn klagen for sent, kan vi i noen tilfeller etter en konkret vurdering behandle klagen. Se forvaltningslovens bestemmelser om å klage på vedtak etter fristen.

Hvem kan klage?

For at vi skal behandle klagen din, må du være part i saken eller ha rettslig klageinteresse.

 • For at du skal være part i saken, må vedtaket rette seg mot deg, eller direkte gjelde deg.
 • For at du skal ha rettslig klageinteresse må du ha en tilknytning til saken. Du kan også ha en rettslig klageinteresse om du har en viss tilknytning til saken. Dette gjelder naboer, gjenboere, beboere i nærområdet, velforeninger og interesseorganisasjoner hvor saken berører eiendommen fysisk (sol, luft, lys og skolevei) eller økonomisk (konkurranseforhold og verdiforringelse). Om du har rettslig klageinteresse vurderer vi i hvert enkelt tilfelle.
Slik klager du

Klagen må være skriftlig og leveres til oss som et vanlig brev eller per e-post.

For å behandle klagen, trenger vi følgende:

 • Skriv at det er en klage.
 • Skriv hvilket vedtak du klager på, for eksempel saksnummer eller navnet på saken det gjelder.
 • Skriv hvilket forhold du har til saken, for eksempel at du er nabo eller næringsdrivende i området.
 • Begrunn hvorfor du klager, og skriv tydelig hvordan du ønsker vedtaket endret.
 • Hvis du har ny informasjon som ikke er omtalt i saken, er det viktig at du sender inn den.
 • Klagen må være underskrevet av deg eller din fullmektig, for eksempel advokat.

Hvis du ber om at gjennomføringen av tiltaket stoppes til klagen er avgjort, må du legge ved en egen begrunnelse for dette (utsatt iverksetting av vedtak).

Hvor sender du klagen?

Send klagen på e-post til post@sunndal.kommune.no, eller i posten til:

Sunndal kommune, Postboks 94, 6600 Sunndalsøra

Saksbehandlingstid

Vi skal behandle klagen innen 8 uker.

Hvis vi ikke er enige i klage din, sender vi den videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Saksdokumenter og veiledning

Ta kontakt med oss på e-post eller på telefon 71 69 90 00 for å få tilsendt dokumenter i saken med vedtaket du ønsker å klage på. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. 

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00–15.00

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)