Serveringsbevilling

Søknadsskjema for serverings-/skjenkebevilling

 

Alle som driver serveringsvirksomhet (salg av mat med fortæring på stedet) må ha bevilling etter serveringsloven (Lov av 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet).

Lovens formål er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder av hensyn til næringen, gjestene og samfunnet for øvrig. Loven skal bidra til å gi serveringssteder stabile og forutsigbare rammevilkår og til å hindre illojal konkurranse.

Serveringsloven  inneholder et krav i § 5 om at serveringsstedets styrer / daglig leder må ha bestått en etablererprøve før serveringsstedet kan få serveringsbevilling. Det er ikke lenger krav om stedfortreder.

De som mangler bestått etablererprøve bes henvende seg til servicekontoret i Sunndal rådhus, der prøven kan avlegges. Det koster kr 400.

Forskrift om etablererprøve for serveringssted

Serveringsloven

 

Hvem er bevillingssøker

Bevillingssøker er «den for hvis regning virksomheten drives». Dette kan enten være en fysisk person eller en juridisk person som f.eks. et ansvarlig selskap eller et selskap med delt ansvar. Vedkommende er ansvarlig for de økonomiske og juridiske forpliktelser knyttet til driften av virksomheten.

 

Om vandelskravet

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt ovenfor må heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Serveringsbevilling gis for en ikke tidsbegrenset periode, og beholdes så lenge bevillingshaver oppfyller kravene. Serveringsbevilling trenger ikke fornyes slik f.eks. en skjenkebevilling må fornyes etter at den fire-årige bevillingsperioden er over.