Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en gruppe av direktetilskudd i jordbruket med felles forvaltningsrutiner. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Krav til søkere


Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke produksjonstilskudd. Alle foretak som ønsker å søke produksjonstilskudd må ved søknadsfristen:

  • være registrert i Enhetsregisteret (dvs. ha organisasjonsnummer)
  • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Jordbruksavtalen

De ulike tilskuddsordningene er beskrevet i jordbruksavtalen og på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Alle regler som omhandler hvor mye tilskudd hver enkelt søker er berettiget, herunder tilskuddssatser, soner, regler for fastsetting av driftssenter og definisjoner av husdyrslag og vekstgrupper, fremgår av jordbruksavtalen. Her fastsettes også hvilke tilskudd man søker ved hver søknadsomgang, samt registreringstidspunkt og søknadsfrist. Hele jordbruksavtalen finnes på Landbruksdepartementets sider om jordbruksoppgjøret.

Søknadsfrister

Det søkes om produksjonstilskudd i periodene fra 1.-15. mars (del 1) og 1. -15. oktober (del 2).

15. mars er søknadsfrist for del 1 og 15. oktober er søknadsfrist for del 2.

Søknadsskjema