Naturvernområder

Sunndal kommune har en flott og verdifull natur - så verdifull at hele 67 % av kommunen er vernet etter naturmangfoldloven.

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark med landskapsvern- og biotopvernområder 

Dette er Fastlands-Norges største verneområde på ca 4700 km2, omfatter deler av 8 kommuner i 4 fylker. Sunndal har størst andel av verneområdene (1/3 av nasjonalparken) sammen med Oppdal og Lesja. Her finner vi restene av et opprinnelig fjelløkosystem med villrein, jerv og fjellrev, kongeørn og jaktfalk, et yrende fugleliv på Fokstumyra, våre mest klassiske fjellbotaniske lokaliteter i Knutshø - og ennå mer verdifulle områder botanisk sett i Grøvudalen. Kuriositeten moskus setter en ekstra spiss på opplevelsen.
I tillegg til nasjonalparken ligger størstedelen av Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde, Torbudalen biotopvernområde og store deler av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde i kommunen. Se også Sunndal nasjonalparksenter. Vernet er supplert av en fylkesdelplan.

Informasjon om Dovrefjell-Sunndalsfjella på norgesnasjonalparker.no

Innerdalen landskapsvernområde

Innerdalen landskapsvernområde ble opprettet i 1967 som Norges første landskapsvernområde. Norges vakreste dal er lett tilgjengelig til fots etter jeepvegen som er bygget for transport til turisthyttene og seterdrifta. Ca 1 times gange - litt bratt i starten - til Renndølssetra og Innerdalshytta. I Innerdalen har du muligheter for alle former for fjellfriluftsliv fra det bedagelige til det ekstreme. Tekniske inngrep, skade av plante- og dyreliv, motorferdsel (unntatt for drift av turisthyttene og landbruksnæring) m.v. er forbudt.

Trollheimen landskapsvernområde

Trollheimen landskapsvernområde ble opprettet i 1987 for å bevare det særegne og vakre landskapet. Fine turmuligheter og et godt stinett. Den delen som ligger i Sunndal er lite tilrettelagt og egner seg best for vante fjellvandrere , brevandrere, klatrere og toppskigåere / telemarksentusiaster. Tekniske inngrep, skade av plante- og dyreliv, motorferdsel m.v. er forbudt.

Andre naturreservater

I tillegg ligger naturreservatene Småvollan, Ottem, Knutsliøyan og Oppdølstranda (edellauvskog), Gjørahaugen (barsskog - kalkfuruskog), Øksendalsøra (havstrand) og Hisdalen i kommunen. Store internasjonalt verdifulle havstrandområder på Håsøran er av kommunen regulert til naturvernområde.

Forvaltning