Energi- og klimaregnskap

Sunndal kommune fører et eget energi- og klimaregnskap for kommunens virksomhet. Regnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser og det totale energiforbruket for kommunens egen virksomhet.

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan vi påvirker klimaet - altså vårt "fotavtrykk" på miljøet. 

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan vi påvirker klimaet - altså vårt "fotavtrykk" på miljøet. Energiregnskapet viser det totale energiforbruket, tilknyttet fjernvarme og elektrisitet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall for alle sektorer, satt opp i henhold til Greenhouse Gas Protocol Initiative (GHG-protokollen). Dette er en internasjonal standard for beregning av klimagassutslipp. Alle utslipp av klimagasser regnes om til CO₂-ekvivalenter og oppgis i tonn CO₂. Summen av alle utslipp kalles organisasjonens fotavtrykk.

Energi- og klimaregnskapet for Sunndal kommunes virksomhet behandles av teknikk-, miljø- og kulturutvalget.