Kulturmidler - søknadsfrist 15. mars

Fotball Sande Stadion - Klikk for stort bildeFotball Sande StadionFristen for å søke om kulturmidler er 15. mars.  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke. Det kan søkes om aktivitetstilskudd, prosjekttilskudd, driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg og tilskudd til forsamlingshus.
 

Alle søknader behandles av kulturtjenesten for politisk vurdering med vedtak i teknikk-, miljø- og kulturutvalget.  Formannskapet er klageorgan.

Samme søknadsskjema benyttes for alle tilskuddene: 

søknadsskjema

 

Aktivitetstilskudd:

Lag, organisasjoner og institusjoner som driver med kulturarbeid i Sunndal kommune kan søke om aktivitetstilskudd ut fra dokumentert aktivitet og behov. Tiltak til barn og unge blir prioritert.

Lagets årsmelding og regnskap for forrige år, samt vedtatt aktivitetsplan for gjeldende år (eventuelt en prosjektbeskrivelse) skal vedlegges søknaden.

Tilskuddsbeløp blir vurdert først og fremst ut fra dokumentert aktivitet og konkrete behov, eventuelt ny aktivitets egenart, samt andre dokumenterbare forhold (medlemstall, alder på medlemmene, aktivitetsomfang, husleieutgifter og ellers generelt kostnadsnivå)

Lag som arbeider blant og sammen med barn og ungdom, og grupper som står svakt når det gjelder å fremme egne interesser og behov på kulturområdet, prioriteres.
Lokale råd innen de ulike søknadsgruppene (Idrettsrådet/Kulturrådet), har rett til uttale innen sine søknadsgrupper.

Aktivitetstilskudd deles ut en gang per år. 

Prosjekttilskudd:

Teknikk-, miljø- og kulturutvalget kan, etter søknad eller på eget initiativ, gi særskilt stønad til spesielt prioriterte kulturtiltak som faller utenfor rammene av stønadsformer nevnt ovenfor og de generelle vilkår som er nevnt i aktivitetstilskudd

Driftstilskudd til ikke-kommunale idrettsanlegg:

Det kan etter søknad gis støtte til ikke-kommunale idrettsanlegg. Primært til drift og vedlikehold av anlegget, samt til innkjøp av nødvendig vedlikeholds- utstyr og annet utstyr. Det er et vilkår at anlegget er åpent og tilgjengelig for allmenn idrettslig virksomhet. Anleggseier som mottar tilskudd plikter å holde anlegget ved like på forsvarlig vis.

Tilskudd til forsamlingshus:

Det kan etter søknad gis støtte til forsamlingshus til vedlikehold, mindre opprustingstiltak og ordinær drift.  Hus som er åpne for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet prioriteres.  Ved vurdering av tilskudd skal det tas hensyn til den generelle økonomiske situasjonen for huset, vedlikeholds-situasjonen, samt hvilke utleiesatser som gjelder. 

Lag / organisasjoner som driver foreningsaktiviteter for barn / unge kan søke om å få dekt husleie til drift av ungdoms-/ klubbkvelder.Les mer om støtteordningene i Retningslinjer for tilskudd og utleie 2020-2024 (PDF, 437 kB)

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra