Allemannsretten

Allemannsretten er betegnelsen på rettigheter alle har til å benytte naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Tre hovedelementer

Allemannsretten består av tre hovedelementer: ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten. Turer i skogen og på fjellet, til fots og på ski, bading, telting, ankring av båt, høsting av ville bær og blomster og fritidsfiske i sjøen er eksempler på slike rettigheter. Allemannsrettighetene gjelder hovedsakelig i utmark.

Allemannsrettens hovedregel gjelder ferdsel, og følger av friluftsloven § 2 som sier at: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.» Sykling og ridning er som hovedregel bare tillatt på veier og stier i utmark. Retten til opphold i naturen er noe mer begrenset enn ferdselsretten. Telt må ikke settes opp så nær bebyggelse at det forstyrrer beboernes fred (§ 9). Eventuelle begrensninger går foran de generelle hovedreglene. Det følger av friluftsloven § 19 at allemannsretten gjelder med de begrensningene som følger av annen lovgivning.

Les mer om friluftsloven

Friluftsloven (Lovdata)

Artikkelliste