Tjenestebeskrivelser

Helsetunparken en fin sommerdag - Klikk for stort bildeSunndal helsetun, helsetunparken Sunndal kommune

I tjenestebeskrivelsene finner du en beskrivelse av gjeldende praksis for hvordan kommunen tilbyr helse- og omsorgstjenester til personer som bor og oppholder seg i kommunen. 

Se tjenestebeskrivelsene her (PDF, 914 kB)

 

Hvorfor tjenestebeskrivelser?

Hensikten med tjenestebeskrivelser for helse- og omsorgstjenestene er å skape en felles forståelse for standard og nivå på tjenester med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, lover og forskrifter, politiske rammebetingelser og definerte mål.

Tjenestebeskrivelsene skal gi både tjenestemottaker og tjenesteutøver forutsigbarhet og god informasjon om hva som kan forventes av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Videre skal kriteriene legges til grunn gjennom skjønnsmessig og individuell vurdering som gjøres ved utmåling av tjenester for den enkelte bruker.

Det er også utarbeidet kriterier for tjenester som ikke er lovpålagte, da det vurderes at disse tjenestene er viktig i et helsefremmende og forebyggende perspektiv.

 

Omsorgstrappa ligger til grunn

Omsorgstrappa gir en oversikt over de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tjenestene er rangert etter hvor ressurskrevende de er.

Utgangpunktet i Sunndal kommune er at tjenester skal tildeles ut fra den enkelte tjenestemottakers hjelpebehov med fokus på å bruke det laveste effektive omsorgsnivå. Tjenestemottakerne skal i størst mulig grad bruke egne ressurser, og ved tildeling bør det velges tjenester i tråd med dette prinsippet. Tjenestetilbudet må reflektere den enkeltes behov, og omsorgstrappa viser til en sammenheng der økende behov møtes med økende tjenestetilbud.

 

Bildet illustrerer en trapp - Klikk for stort bildeOmsorgstrappa: Eksternt kjøp - Sykehjemsplass langtids - Korttidsopphold i instituasjon - Omsorgsbolig - Avlastning - Dagsenter - Omsorgslønn - Hjemmetjenester - Forebygging Illustrasjonsbilde