Smittevern

Kommunen har en rekke oppgaver for å forebygge, avdekke og følge opp tilfeller av smittsom sykdom. Dette inkluderer også en plikt til å opplyse om smittsomme sykdommer, samt gi råd og veiledning til innbyggerne. 

Det er kommuneoverlegen som har ansvar som smittevernlege, altså det overordnede ansvaret for at smittevernlovens bestemmelser følges opp.

 

Varsling av smitte

Leger, sykepleiere, jordmødre eller helsesykepleiere som mistenker eller påviser tilfeller av enkelte typer smittsom sykdom skal varsle kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen skal videreformidle varselet til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, samt Folkehelseinstituttet og/eller andre aktuelle instanser.

Smittevernloven