Helse- og omsorgsplan 2022

Kommunestyret ba i møte i desember 2021 kommunedirektøren om å starte opp arbeidet med en helse- og omsorgsplan.

Oppdrag

Jf. kommunestyrets verbalforslag i budsjettvedtaket desember 2021

Sunndal kommune som de fleste kommuner står framfor økende utfordringer. Helse og omsorgstjenesten merker allerede økning i tjenestebehovet. Fokuset er endret til hjemmebasert omsorg, men det oppleves sterkt press på antall institusjonsplasser av brukere med omfattende tjenestebehov. Visjonen er fortsatt å gi trygghet for omsorg- til alle på riktig nivå. Utfordringen framover blir tilgangen på arbeidskraft, og det må fokuseres på å løse tjenestene med færre menneskelige ressurser. Velfredsteknologi er noe av løsningen, samt arbeid med kvalitetsreformen Leve hele livet. Antallet brukere av ressurskrevende tjenester er økende. Spesielt vil antallet personer med demens øke behovet for institusjonsplasser. Antallet personer med demens forventes å øke med rundt 40% fram mot 2030. Sunndal har pr. i dag ingen helse og omsorgsplan. Tidligere eldreplan gikk ut i 2020.

Sunndal kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide en helse- og omsorgsplan. Planen skal gjelde til 2030 og oppdateres/rulleres hvert år. Den skal inneholde mål, organisering, drift og investeringer. Planen innarbeides i økonomiplanen og skal bidra til styring av helse- og omsorgstjenesten sett i lys av forventet utvikling. Planen skal vedtas senest august 2022 og være et grunnlag for økonomiplanen for 2023-2026. 

I møte i oppvekst- og omsorgsutvalget 5. april ble mandat, framdrift og organisering behandlet.

Mandat

Helse- og omsorgsplanen skal planlegge for framtidige utfordringer, og skal sikre at tjenesteytingen er i tråd med myndighetskrav.

Innhold / omfang

Planen skal inneholde mål, organisering, drift og investeringer, og det skal være en overbyggende plan , sammensatt av flere temaplaner og tiltaksplaner.

Helse- og omsorgsplanen er en overbyggende plan, den er også sammensatt av flere temaplaner og tiltaksplaner.

Planen skal gjelde fra 2023 og gjelde fram til 2030. Den skal revideres og rulleres årlig

Organisering

Det er helse- og omsorgssjefen og helsesjefen som har ansvar for å utarbeide planen, med avdelingsleder i fagavdelingen som sekretær.

Aktuelle fagpersoner og medarbeidere involveres fortløpende.

Medvirkning

Planen skal legges fram til innspill i ulike utvalg og brukergrupper, i tillegg til offentlig høring.

Det er viktig å sikre forankring i hele organisasjonen under planarbeidet. Dette ivaretas i stor grad ved utarbeidelse av temaplaner og tiltaksplaner

Fremdriftsplan

Det legges opp til at den overordnede delen skal på plass innen august 2022, og deretter temaplaner/tiltaksplaner fram mot våren 2023.

Foreløpig tidsplan:

Plan Frist
Helse- og omsorgsplan, strategisk del august 2022
Rehabiliteringsplan desember 2022
Plan for legetjenesten våren 2023
Kompetanseplan våren 2023
Tiltaksplan demens september 2022
Tiltaksplan leve hele livet september 2022
Tiltaksplan psykisk helse og rus våren 2023

 

Tjenestebeskrivelser

I tillegg til mandat for planen ble allerede utarbeidede tjenestebeskrivelser godkjent. Disse ble utarbeidet høsten 2021 ned utgangspunkt i dagens praksis og myndighetskrav. Formålet er å tydeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag og vil gi innbyggere oversikt over hva som kan forventes av kommunale tjenester og hva som kan forventes av innbygger.

Les mer om tjenestebeskrivelsene her.

Kontaktinformasjon

Britt Iren Bæverfjord
Helsesjef
E-post
Anne Berit Vullum
Helse- og omsorgssjef
E-post
Tone Marit Hyldbakk
Avdelingsleder fagavdelingen
E-post
Telefon +47 90 17 84 03

Leder tildelingsenheten
Leder koordinerende enhet