Priser og betaling

Gjennom forskrift om foreldrebetaling i barnehager er det vedtatt en sentral makspris som fastsettes for ett år om gangen.

Foreldrebetaling for barnehager i Sunndal i 2020

 • 100% plass: 3135 kroner per måned
 • 50% plass: 1630 kroner per måned

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for mat, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen og betales etter reell kostnad.

 

Mer informasjon om betaling i barnehage

 • Barnehageplassene faktureres i forkant av hver måned med betalingsfrist den 15.
   
 • For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.
 • For barn med rett til plass i september, oktober, november og desember faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.

 • Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned.

 • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.

 • Ved langvarig sykdom dokumentert fra lege o.a, og som medfører fravær fra barnehagen, kan det søkes om betalingsfritak. Annet fravær fra barnehagen gir ikke betalingsfritak.

 • Mislighold av foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. 


Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2. For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon. Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv. For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak. Moderasjonsordningen gjelder også for søsken i SFO.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknadsskjema.

Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon på inntektsgrunnlag for alle i husstanden må leveres før søknaden kan behandles. Med dokumentasjon menes fortrinnsvis siste års skattemelding. 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 557 333 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

Vedtak om reduksjon i oppholdsbetalingen krever en søknad fra foresatte. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2020 er satt til 3135 kroner per måned.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. For andre, tredje eller flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

 

Gratis kjernetid for 2,- 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Fra 1. august 2019 er inntektsgrensen satt til 548 500 kroner.

Gratis kjernetid skal gis fra det barnehageåret som starter det året barnet fyller 2 år, 3 år, 4 år og 5 år.

Foresatte vil ikke få innvilget gratis kjernetid automatisk, men må søke til kommunen på samme skjema som for redusert foreldrebetaling.

Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår. Søknadsfrist for barnehageåret 2019/2020 er 1. juli 2019. Vedtak for søknader mottatt etter fristen vil bli fattet med virkning fra og med første hele måned etter søknadstidspunktet.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

 

Sommer- og vintertid

Sommertid: 1. mai - 31. august

Vintertid: 1. september - 30. april

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra