Barnehagesatser

Gjennom forskrift om foreldrebetaling i barnehager er det vedtatt en sentral makspris som fastsettes for ett år om gangen. Betalingssatsene i kommunens barnehager følger nasjonalt fastsatte maksimalpriser. I år vil betalingen reduseres midt i året i tråd med regjeringens fastsatte makspris fra august 2022.
 

Foreldrebetaling 01.01.2022 - 31.07.2022 (01.08.2022 - 31.12.2022)

Tilbud Ukentlig oppholdstid Betalingssats pr mnd.
Heldagsplass Til og med 44 timer Kr 3 315       (3 050)
Delt plass Til og med 22 timer Kr 1 700       (1 550)

Betaling for kost kommer i tillegg. Kostpenger innebærer betaling for mat, drikke, frukt og grønnsaker som barna får i barnehagen og betales etter reell kostnad.
 

Les mer om:

Betaling og fakturering
  • Barnehageplassene faktureres i forkant av hver måned med betalingsfrist den 15.
  • For barn med rett til plass fra august, samt barn uten lovfestet rett til plass, tildeles og faktureres plassen ved hovedopptaket fra oppstart av nytt barnehageår. Dette selv om foresatte ikke ønsker oppstart før senere i barnehageåret.
  • For barn med rett til plass i september, oktober, november og desember faktureres plassen fra den måneden barnet starter i barnehagen eller fyller ett år.
  • Det betales for 11. måneder per år med juli som betalingsfri måned.
  • Det gjøres ikke fratrekk i oppholdsbetalingen i forbindelse med helligdager og ekstra fridager.
  • Ved langvarig sykdom dokumentert fra lege o.a, og som medfører fravær fra barnehagen, kan det søkes om betalingsfritak. Annet fravær fra barnehagen gir ikke betalingsfritak.
  • Mislighold av foreldrebetaling i barnehage vurderes på lik linje med andre kontraktbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. 
Søskenmoderasjon

Det innvilges søskenmoderasjon tilsvarende 30 % for barn nummer 2.

For søsken nummer 3 eller flere, gis det 50 % moderasjon. Dersom barna har tilbud med ulik betalingssats regnes høyeste sats som barn nummer 1, nest høyeste som barn nummer 2 osv.

For trillinger innvilges moderasjon slik at det for barn nummer 2 gis moderasjon tilsvarende 30 % og for barn nummer 3 gis fritak.

Redusert foreldrebetaling

Ingen skal måtte betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt på en barnehageplass. For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du hvert barnehageår sende inn søknadsskjema.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 20. juni for nytt barnehageår. 

Søknader som kommer inn etter fristen behandles fortløpende.

Gyldighet av vedtak

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden din, og for det aktuelle barnehageåret. Du må altså sende ny søknad hvert år.

Søknadsskjema og dokumentasjon

Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid (Visma)

Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon på inntektsgrunnlag for alle i husstanden må leveres før søknaden kan behandles. Med dokumentasjon menes fortrinnsvis siste års skattemelding. 

Gratis kjernetid for 2,- 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Fra 1. august 2021 er inntektsgrensen satt til 583 650 kroner.

Gratis kjernetid skal gis fra det barnehageåret som starter det året barnet fyller 2 år, 3 år, 4 år og 5 år.

Foresatte vil ikke få innvilget gratis kjernetid automatisk, men må søke til kommunen på samme skjema som for redusert foreldrebetaling.

Skjema for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Retten til moderasjon inntrer fra oppstart av hvert barnehageår. 

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 20. juni. 

Vedtak for søknader mottatt etter fristen vil bli fattet med virkning fra og med første hele måned etter søknadstidspunktet.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095

Åpningstider

Mandag – fredag:
08.00–16.00 (1. september - 30. april)
08.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra