Barn med spesielle behov 0-6 år

Er du bekymret for ditt barns utvikling? 

Barn er forskjellige og utvikler seg i ulikt tempo. Normalvariasjonen er stor. Av og til kan det likevel oppstå bekymring for barnets utvikling. Det er da ønskelig å sette inn enkle tiltak tidlig, i tråd med målsetningen om tidlig intervensjon. Slike tiltak er en del av det daglige samarbeidet mellom hjemmet og personalet i barnehagen. Dersom bekymringen vedvarer kan det være at det må søkes om spesialpedagogisk hjelp.

Spesialpedagogisk hjelp

Barnets rett til spesialpedagogisk hjelp er nedfelt i Lov om barnehager, kap. V A Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

For at det skal kunne gjøres vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering av et slikt behov. Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som gjør en slik vurdering. Barnehagen kan sende henvisning til PPT i samarbeid med foreldrene. Foreldrene kan også sende henvisning til PPT på eget initiativ. 

For at barnehagetjenesten skal kunne fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge samtykke fra foreldre. 

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Tingvoll kommune og Sunndal kommune, med hovedkontor på Sunndalsøra.

Oppgavene og virkeområdet til PP-tjenesten er hjemlet i barnehageloven § 19 c og opplæringsloven § 5-6. Arbeidet kan deles inn i to overordnede områder:

  1. Bistå barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling.
  2. Utarbeide lovpålagte sakkyndige vurderinger.

Spesialpedagogisk fagteam

Vi har et spesialpedagogisk fagteam bestående av en spesialpedagog og en logoped, i tillegg er det ansatt 3 spesialpedagoger i barnehagene. Sammen ivaretar de retten til spesialpedagogisk hjelp. De har også en veiledningsfunksjon i forhold til læringsmiljøet som barna er en del av. Det er også andre ansatte i barnehagetjenesten med spesialpedagogisk tilleggskompetanse.

For at spesialpedagogene i barnehagene skal veilede eller sette inn tiltak rettet mot enkeltbarn i barnehagen, må det foreligge samtykke fra foreldre.

Tilrettelagt barnehagetilbud

Noen barn har omfattende behov, som krever tilrettelegging utover tilbudet om spesialpedagogisk hjelp. Dette kan dreie seg om fysiske tilpasninger eller tiltak som økt bemanning. For noen barn kan tilrettelagt tilbud i seg selv være et tilfredsstillende tiltak i tråd med målet om tidlig intervensjon.