Barn med spesielle behov 0-6 år

Er du bekymret for ditt barns utvikling? 

Barn er forskjellige og utvikler seg i ulikt tempo. Normalvariasjonen er stor. Av og til kan det likevel oppstå bekymring for barnets utvikling. Det er da ønskelig å sette inn enkle tiltak tidlig, i tråd med målsetningen om tidlig intervensjon. Slike tiltak er en del av det daglige samarbeidet mellom hjemmet og personalet i barnehagen. Dersom bekymringen vedvarer kan det være at det må søkes om spesialpedagogisk hjelp.

 

Spesialpedagogisk hjelp

Barnets rett til spesialpedagogisk hjelp er nedfelt i Lov om barnehager, kap. V A Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

For at det skal kunne gjøres vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge en sakkyndig vurdering av et slikt behov. Det er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som gjør en slik vurdering. Barnehagen kan sende henvisning til PPT i samarbeid med foreldrene. Foreldrene kan også sende henvisning til PPT på eget initiativ. 

For at barnehagetjenesten skal kunne fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp, må det foreligge samtykke fra foreldre. 

 

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Tingvoll, Nesset og Sunndal, med hovedkontor på Sunndalsøra.

Hjemmesiden til PPT-Sunndal, Tingvoll og Nesset.

 

Spesialpedagogisk fagteam

Barnehagetjenesten har et spesialpedagogisk fagteam med spesialpedagoger og logoped. Spesialpedagogene ivaretar retten til spesialpedagogisk hjelp. De har også en veiledningsfunksjon i forhold til læringsmiljøet som barna er en del av. Det er også andre ansatte i barnehagetjenesten med spesialpedagogisk tilleggskompetanse. 

 

Tilrettelagt barnehagetilbud

Noen barn har omfattende behov, som krever tilrettelegging utover tilbudet om spesialpedagogisk hjelp. Dette kan dreie seg om fysiske tilpasninger eller tiltak som økt bemanning. For noen barn kan tilrettelagt tilbud i seg selv være et tilfredsstillende tiltak i tråd med målet om tidlig intervensjon.

Kontaktinformasjon

Mona Reinset
Barnehagesjef
E-post
Mobil 906 57 095
Bente Johansson
Spesialpedagog
E-post

Åpningstider

Mandag–fredag: 08.00–16.00 (15.00 sommer)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra