Bygge- og plansaksgebyr

For behandling av bygge-, anleggs-, tiltakssaker og arealplaner må du betale gebyr.

Gebyrsatser 2022

Kommunestyret vedtok 15.12.2021 økning i kommunale gebyrer for plan- og byggesak med 5 % fra 01.01.2022. 

Gebyrsatser for bygge- og tiltakssaker 2022 (PDF, 124 kB)

Gebyrsatser for plansaker 2022 (PDF, 92 kB)

 

Hjemmel for gebyrfastsetting

Plan- og bygningsloven, LOV-2008-06-27-71, plandel i kraft 2009-07-01, byggesaksdel i kraft fra 2010-07-01.

§ 33-1. Gebyr

§ 32-8. Overtredelsesgebyr
 

Grunnleggende bestemmelser for gebyrregulativ

Gebyrsatsene reguleres hvert år 01.01 med 90% av konsumprisindeksen for perioden 15.10 siste år - 15.10 året før. Årlig justering beregnes administrativt.

Ved flertrinns behandling beregnes gebyret på nytt ved neste trinn og differansen mellom nytt beregnet gebyr og tidligere innbetalt gebyr betales. Dersom tiltaket er blitt vesentlig redusert skal det allikevel beregnes gebyr etter opprinnelig størrelse for tidligere delbehandlinger.

Dersom det i en sak etter dette regulativ fremkommer et gebyr som er urimelig sett i forhold til saker av tilsvarende arbeidsomfang kan det etter skjønn fastsettes et mer passende gebyr. Skjønnsmessig fastsetting av gebyr delegeres til administrasjonen.

Ved beregning av areal skal det benyttes største verdi av BRA (bruksareal) og BYA (bebygd areal) etter NS3940, jfr NBI-blad A321.005)

Gebyrsatsene dekker også grunnlagsmateriale fra kommunen til bruk i byggesaker, så som situasjonskart og fremskaffelse av nabooppgave etter kommunens standariserte opplegg for dette.

Gebyrene for byggesaker faktureres etterskuddsvis og eventuel manglende betaling følges opp inkassolovens bestemmelser.

I plansaker faktureres gebyret normalt samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt fram eller før vedtak om offentlig ettersyn faktureres gebyret når saken avsluttes.
 

Orientering om andre forhold

Dersom kommunen utfører andre oppgaver enn forvaltningsoppgaver faller dette ikke inn under gebyrbestemmelsene. I så fall utføres arbeidene etter avtale som ordinære betalte oppdrag.
Eksempler på dette kan være: Utstikking av bygninger, digitalisering av private planforslag.

 

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194
Frank Fredsvold
Byggesaksrådgiver
E-post
Mobil 901 34 520

Åpningstider

Mandag – fredag:
09.00–16.00 (1. september - 30. april)
09.00–15.00 (1. mai - 31. august)

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra