Bygge- og plansaksgebyr

For behandling av bygge-, anleggs-, tiltakssaker og arealplaner må du betale gebyr.

Gebyrsatser 2023

Kommunestyret vedtok 14.12.2022 kommunale gebyrer for plan- og byggesak for 2023: 

Gebyrregulativ for plansak, byggesak, oppmåling og eierseksjonering (PDF, 255 kB)

Hjemmel for gebyrfastsetting

Plan- og bygningsloven, LOV-2008-06-27-71, plandel i kraft 2009-07-01, byggesaksdel i kraft fra 2010-07-01.

§ 33-1. Gebyr

§ 32-8. Overtredelsesgebyr

Grunnleggende bestemmelser for gebyrregulativ

Gebyrsatsene reguleres hvert år 01.01 med 90% av konsumprisindeksen for perioden 15.10 siste år - 15.10 året før. Årlig justering beregnes administrativt.

Ved flertrinns behandling beregnes gebyret på nytt ved neste trinn og differansen mellom nytt beregnet gebyr og tidligere innbetalt gebyr betales. Dersom tiltaket er blitt vesentlig redusert skal det allikevel beregnes gebyr etter opprinnelig størrelse for tidligere delbehandlinger.

Dersom det i en sak etter dette regulativ fremkommer et gebyr som er urimelig sett i forhold til saker av tilsvarende arbeidsomfang kan det etter skjønn fastsettes et mer passende gebyr. Skjønnsmessig fastsetting av gebyr delegeres til administrasjonen.

Ved beregning av areal skal det benyttes største verdi av BRA (bruksareal) og BYA (bebygd areal) etter NS3940, jfr NBI-blad A321.005)

Gebyrsatsene dekker også grunnlagsmateriale fra kommunen til bruk i byggesaker, så som situasjonskart og fremskaffelse av nabooppgave etter kommunens standariserte opplegg for dette.

Gebyrene for byggesaker faktureres etterskuddsvis og eventuel manglende betaling følges opp inkassolovens bestemmelser.

I plansaker faktureres gebyret normalt samtidig med vedtak om offentlig ettersyn. I saker som avsluttes før fullstendig planforslag er lagt fram eller før vedtak om offentlig ettersyn faktureres gebyret når saken avsluttes.

Orientering om andre forhold

Dersom kommunen utfører andre oppgaver enn forvaltningsoppgaver faller dette ikke inn under gebyrbestemmelsene. I så fall utføres arbeidene etter avtale som ordinære betalte oppdrag.
Eksempler på dette kan være: Utstikking av bygninger, digitalisering av private planforslag.