Nytt renovasjonsselskap fra 01.01.2020

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.

Kommunene har satt bort alle renovasjons- og slamtjenester til ReMidt IKS. ReMidt IKS opprettholder dagens kontorer i Kristiansund, Orkanger og Melhus og mye vil oppleves likt med tidligere ordninger for deg som innbygger eller hytteeier. Avfallet blir hentet som før og gjenvinningsstasjonene blir de samme.

På sikt skal alle tjenestene standardiseres, slik at de blir like ordninger i alle medlemskommunene fra 2021. Noen viktige grep som tenkes innført i 2020 er å innføre gratis levering for abonnentene på alle miljøstasjonene, få på plass henteordning for glass og metallemballasje i alle kommunene, innføre matavfallsinnsamling og etablere lørdagsåpent på miljøstasjonene.

Sunndal kommune har mye av dette på plass allerede, og her blir det innføring av matavfallsinnsamling og lørdagsåpen miljøstasjon som blir det nye i løpet av 2020. Sunndal kommune skal også ha innsamlingen av avfall i kommunen som før. Det er inngått en avtale der ReMidt IKS skal kjøpe denne tjenesten fra kommunen

Gebyrer

ReMidt IKS har foreslått en økning av gebyrene på 10 % i Sunndal kommune for 2020. 2020 blir for øvrig et overgangsår, der gebyret i den enkelte kommune blir basert på dagens ordninger i kommunene. Det er først fra 2021 at kommunene vil ha like ordninger, og at et likt gebyr for alle kan iverksettes.

Fakturering

Fra 2020 er det ReMidt IKS, fra Orkanger-kontoret, som vil fakturere renovasjonsgebyret. Dette blir altså ikke en del av fakturaen med kommunale avgifter fra Sunndal kommunen lenger. Det samme blir også tilfelle for de som har private slamavskillere og mottar eget gebyr for det. For slam økes gebyret med 5% for 2020.

Første faktura sendes ut i januar 2020, og ReMidt fakturerer i fire terminer.

Kontaktinfo ReMidt

Kundesenteret for henvendelser om renovasjon og slam blir fra 1.1.2020 ved Orkanger-kontoret.  Alle spørsmål om renovasjon og slam skal nå rettes direkte hit.

ReMidt IKS

Telefon: 72 48 37 00 

E-post: firmapost@remidt.no

www.remidt.no