Et større og sterkere NAV-kontor for framtida

NAV Indre Nordmøre - samling høsten 2021NAV Indre Nordmøre ble en realitet den 1. januar 2022. NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunene som tidligere.

Anne Kari Grimstad er leder for det nye NAV Indre Nordmøre, og kan fortelle at de tre NAV-kontorene har jobbet gjennom hele fjoråret for å legge grunnlaget for å forberede et samlet NAV-kontor.

- Vi er nå godt i gang, og har fått på plass mye, sier Grimstad. Men det er en stor prosess, og det krever tid å få bygget oss sammen, sier hun, så denne prosessen vil fortsatt pågå utover i dette året.

Målet med å slå sammen kontorene til en større enhet er å få et større og mer robust NAV-kontor. Det betyr større mulighet til å styrke kompetansen for ansatte samt gi større handlingsrom og fleksibilitet for å utvikle bedre tjenester for innbyggerne.

NAV har et todelt oppdrag. Vi skal bistå innbyggere med å skaffe og beholde arbeid, samt å bistå næringslivet med å skaffe og beholde arbeidskraft. Det er derfor viktig for NAV å følge utviklingen i samfunnet, og spesielt i næringslivet. De tre kommunene er en naturlig arbeidsmarkedsregion, og et felles NAV-kontor vil være bedre rigget ved å dekke en større region.

Endringen får imidlertid ingen stor praktisk betydning for publikum. Åpningstidene for de ulike lokasjonene er som før, og er til enhver tid oppdatert på nav.no.

- Nå er vi ett felles kontor, men har lokasjoner i alle kommunene som tidligere, sier Grimstad. Vi arbeider på tvers, og det betyr at folk i større grad kan henvende seg til hvilken som helst lokasjon, hvor det er mest hensiktsmessig for dem.

Anne Kari Grimstad er leder, og har med seg fungerende avdelingsledere Linda Polden i Surnadal og Jorunn Fjærli i Sunndal og Tingvoll.

De understreker alle ønsket om å bygge et større og sterkere NAV kontor som kan utvikle seg i takt med samfunnet rundt oss, og som kan gi enda bedre tjenester i tråd med forventningene til NAV.

- Vi ser fram til fortsettelsen, og er opptatt av å ivareta innbyggere og næringsliv på en god måte når vi nå bygger oss sammen for framtida, sier de tre.