Brukerutvalg for helse- og omsorgstjenester

Sunndal kommune har opprettet et rådgivende brukerutvalg for helse- og omsorgstjenesten og helsetjenesten. Brukerutvalget skal omfatte tjenestene på sykehjem og hjemmesykepleie inkludert psykisk helse og habiliteringsavdelingen. De fleste av utvalgets 14 medlemmer er oppnevnt i kraft av sine roller i kommuneorganisasjonen eller i interesseorganisasjoner.

Hva gjør brukerutvalget?

Brukerutvalget skal være et rådgivende organ som på systemnivå skal bidra til å styrke brukermedvirkning og gjennom dette øke kvaliteten på tjenestene.

Brukerutvalget skal

  • Gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Saker som berører enkeltpersoner skal ikke behandles i brukerutvalget.
  • I et brukerperspektiv høres i prosesser som berører strategi, planlegging og utviklingsarbeid på avdelingene. Brukerutvalget skal også gjøres kjent med tilsynsrapporter og avviksbehandling på systemnivå.
  • Være en samhandlingsarena for dialog mellom brukere og tjenester, både når det gjelder store nasjonale satsinger og lokale prioriteringer.
     

Sammensetning og varighet

Brukerutvalget velges for to år om gangen, og skal evaluere sin virksomhet etter et års erfaring.

Brukerutvalget skal ha 14 medlemmer, bestående av sju representanter fra kommuneorganisasjonen, i tillegg til sju brukerrepresentanter. Fire av disse er knyttet til verv i råd/utvalg eller brukerorganisasjon, mens tre er frie brukerrepresentanter fra avdeling for psykisk helse, hjemmebaserte tjenester og habiliteringsavdelingen (brukerrepresentant eller pårørende/verge).

Brukerutvalget 2022-2024

Gir råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Saker som berører enkeltpersoner skal ikke behandles i brukerutvalget. - Klikk for stort bildeMedlemmene i brukerutvalg for helse- og omsorgstjenester 2022 - 2024 Sunndal kommune
 

Medlemmer

Arne Drøpping, Eldrerådet
Aud Iren Øyen, FFO Møre og Romsdal (representant for hjemmesykepleien)
Hilde Furre, pårørende
Sissel Vågland, Mental helse
Grete Uran, pårørende
Ida Ranheim Sæther, Pårørendes forening Sunndal helsetun
Hilde Blikås, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Anne Berit Vullum, helse- og omsorgssjef
Britt Iren Bæverfjord, helsesjef
Tone Marit Hyldbakk, fagavdelingen, tildelingsenheten
Ingeborg Smistad, avdelingssykepleier hjemmesykepleien
Vibeke Dørhellen Tangen, avdelingssykepleier institusjon
Mariann Meisal, avdelingssykepleier psykisk helse
Kristin Ruud, avdelingsleder habilitering

Møter

Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelse i helsetjenester 2022 (sammendrag/presentasjon) (PDF, 193 kB)

Har du innspill til brukerutvalget?