Helseplattformen

Bilde av pc med tekst helseplattformen - Klikk for stort bildeFelles pasientjournal i Midt-Norge Illustrasjonsbilde

Helseplattformen AS skal innføre en felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det innebærer at kommuner, sykehus, fastleger og private aktører arbeider i den samme pasientjournalløsningen.

Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte.

Innføring av Helseplattformen er et av regjeringens strategiske tiltak for å nå målet om «En innbygger- en journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)). Helseplattformen AS eies per i dag av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Les mer på  helseplattformen.no


Arbeid med Helseplattformen i Sunndal kommune

Sunndal kommune samarbeider tett med andre kommuner som benytter samme pasientjournalløsning, Gerica, samt Kristiansund kommune som ligger foran oss i løpet om innføring av Helseplattformen. 

Planen er at Sunndal kommune, sammen med en del av Nordmørskommunene, kobler seg på Helseplattformen 9. november 2024. 

Politisk behandling

I juni 2022 behandlet formannskapet og kommunestyret sak om utløsning av opsjon i Helseplattformen, og kommunestyret vedtok at forprosjektet for innføring kan starte.
Se saksdokumenter her

I juni 2023 ble vedtaket bekreftet, og opsjon om kjøp av løsningen vedtatt. Se saksdokumenter her.