Biblioteksøk

Biblioteksøk skal gjeve éin inngang til norske bibliotekkatalogar, høve til å låne litteratur frå alle norske folkebibliotek, og gjeve direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidreg til å jamne ut forskjellar mellom norske bibliotek, og gjev alle innbyggarar same tilgang til litteratur, uavhengig av storleiken på biblioteket i kommunen dei bur i.

I biblioteksøk kan du finne bøker, men òg anna materiale som lydbøker, film osb. vil vere med. I Biblioteksøk vil du ikkje kunne finne enkeltartiklar eller deler av bøker eller tidsskrift.

Alle kan nytte Biblioteksøk til søking. Lånarar med Nasjonalt lånekort som nyttar hentebibliotek som er knytt til Biblioteksøk, kan òg nytte tenesta til å tinge bøker.