Revisjon av konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene - innspill

Konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene skal revideres, og Sunndal kommune er som en av vertskommunene invitert til å komme med innspill i saken. Sunndal kommune ønsker innspill til sin behandling av saken innen 8. mars 2019.

Nå får du digital post fra helsestasjonen

Fra 1. januar sender helsestasjonen ut brev og innkallinger elektronisk.  Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS.  

Hils på Kommune-Kari

Sunndal kommune lanserer i dag en ny medarbeider; samtaleroboten Kommune-Kari på nettsida vår www.sunndal.kommune.no . Kommune-Kari svarer på spørsmål om alle tjenestene i kommunen, til alle tider på døgnet. Samtaleroboten er et supplement til nettside og servicekontor, og et av flere tiltak kommunen jobber med innen digitalisering for å tilpasse seg innbyggernes behov.

Barnevernvakt på plass fra 1. desember

Fra 1. desember vil Barnevernvakta i Nordmøre og Romsdal ivareta akutte situasjoner vedrørende barn, unge og deres familier i Sunndal, utenom ordinær arbeidstid. Det er nå totalt 14 kommuner i barnevernvaktsamarbeidet for Nordmøre og Romsdal.

Enerettstildeling til Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Har du husket å registrere brønnen din?

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema på mattilsynet.no.

Ny nettside for personlig økonomi lansert

Nettsiden iPluss.org er en helt ny, nasjonal storsatsing for å nå spesielt mennesker som befinner seg i sårbare overganger, med forebyggende kunnskap og informasjon. Siden er et resultat av et nasjonalt prosjekt støttet av NAV, og blir et viktig verktøy for NAV i forbindelse med gjeldsrådgivning.

Politivedtekter for Sunndal kommune

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  

Digitalisering av offentlige anskaffelser

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017 stilles det krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje digitalt. Det er dermed ikke lenger anledning å levere tilbud til Sunndal kommune pr. papir.