Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere – gode resultater for 2017

Sunndal kommune er best i fylket med tanke på å få deltakere ut i arbeid og utdanning etter endt introduksjonsprogram. Tall for 2017 som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) publiserte tidligere i oktober, viser at det på landsbasis er 5 av 10 deltakere som går direkte til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, og at det er store forskjeller mellom kommunenes resultatoppnåelse. Tallene inkluderer også de første resultatene for noen av de mange flyktningene som kom høsten 2015.

Har du husket å registrere brønnen din?

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema på mattilsynet.no.

Ny nettside for personlig økonomi lansert

Nettsiden iPluss.org er en helt ny, nasjonal storsatsing for å nå spesielt mennesker som befinner seg i sårbare overganger, med forebyggende kunnskap og informasjon. Siden er et resultat av et nasjonalt prosjekt støttet av NAV, og blir et viktig verktøy for NAV i forbindelse med gjeldsrådgivning.

Politivedtekter for Sunndal kommune

Nye politivedtekter for Sunndal kommune trådte i kraft 13.09.2018. Politivedtektene er dermed bedre tilpasset vår tids bruk av offentlig sted, og et bedre verktøy for politiet.

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  

Sunndal kommune fram mot 2030

Sunndal kommune er i oppstartsfasen med å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen i perioden fram mot 2030. Denne planen er et overordna styringsdokument og skal si noe om hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor de kommende årene, og hvordan vi skal møte disse. I forbindelse med oppstart av arbeidet, ønsker vi innspill fra DEG på framtidsvisjoner, utfordringer og muligheter for lokalsamfunnet framover.

Digitalisering av offentlige anskaffelser

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017 stilles det krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje digitalt. Det er dermed ikke lenger anledning å levere tilbud til Sunndal kommune pr. papir.

Skrantesjuke på hjortevilt

Alle jegere er pålagt å levere inn hjerneprøve og lymfeknuter på hjort og elg som er 2 år eller eldre som er felt i Sunndal kommune. Dette er en del av kartlegging av sykdommen etter at  skrantesjuke er oppdaga hos hjortevilt i Norge.

Kommuneplan for Sunndal arealdelen, planforslag til høring og offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.  

Registrering av framande, skadelege planteartar i kommunane

Fylkesmannen har i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag laga ein nettstad for registrering av framande, skadelege planteartar, der alle kan bidra med å legge inn informasjon om framande planteartar. Kunnskap om kva for framande planteartar som veks i kommunen, og ikkje minst kor førekomstane er, vil vere nyttig i kommunen sitt arbeid med å hindre vidare spreiing av desse artane.