Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap

Satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.  

Sunndal kommune fram mot 2030

Sunndal kommune er i oppstartsfasen med å utarbeide ny samfunnsdel til kommuneplanen i perioden fram mot 2030. Denne planen er et overordna styringsdokument og skal si noe om hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor de kommende årene, og hvordan vi skal møte disse. I forbindelse med oppstart av arbeidet, ønsker vi innspill fra DEG på framtidsvisjoner, utfordringer og muligheter for lokalsamfunnet framover.

Kurs i mestring av depresjon

Frisklivssentralen arrangerer kurs i mestring av depresjon for andre gang. Kurset går over 10 kvelder hvor målet er å lære metoder og teknikker som kan benyttes til å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Du blir kjent med nye verktøy som kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte.

Digitalisering av offentlige anskaffelser

I regelverket for offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017 stilles det krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og leverandørene over den nasjonale terskelverdien skal skje digitalt. Det er dermed ikke lenger anledning å levere tilbud til Sunndal kommune pr. papir.

Skrantesjuke på hjortevilt

Alle jegere er pålagt å levere inn hjerneprøve og lymfeknuter på hjort og elg som er 2 år eller eldre som er felt i Sunndal kommune. Dette er en del av kartlegging av sykdommen etter at  skrantesjuke er oppdaga hos hjortevilt i Norge.

Ny skole- og barnehagebruksplan for Sunndal kommune

Sunndal kommune har starte ein omfattande prosess for å utforme ny skole- og barnehagebruksplan for Sunndal. Det skal i første fase kartleggast kva som er viktig for folk i Sunndal, gjennom ulike intervju og folkemøter i kretsane.

Kommuneplan for Sunndal arealdelen, planforslag til høring og offentlig ettersyn

Forslag til kommuneplan for Sunndal arealdelen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 8. oktober 2018.  

Registrering av framande, skadelege planteartar i kommunane

Fylkesmannen har i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag laga ein nettstad for registrering av framande, skadelege planteartar, der alle kan bidra med å legge inn informasjon om framande planteartar. Kunnskap om kva for framande planteartar som veks i kommunen, og ikkje minst kor førekomstane er, vil vere nyttig i kommunen sitt arbeid med å hindre vidare spreiing av desse artane.

Digital utsending av fakturaer

Sunndal kommune sender ut alle faktura digitalt. Dette gir en smidigere fakturadistribusjon til alle som mottar faktura fra Sunndal kommune. Du vil nå kunne betale fakturaen med et tastetrykk. 

Ny basestasjon på plass i Øksendal

Bedre mobildekning i Øksendal: Telenor har nå fått på plass ny basestasjon med 4G+ i Øksendal. Merk at en må ha telefon som støtter 4G, samt abonnement som benytter Telenors nett for å benytte dette mobilnettet.