Nytt renovasjonsselskap fra 01.01.2020

Fra 1.1.2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (NIR), HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner (etter kommunesammenslåinger fra 1.1.2020), med til sammen 130 000 innbyggere. Det gjør ReMidt IKS til det åttende største renovasjonsselskapet i Norge målt etter innbyggertall.

Forhåndskunngjøring - endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

Valg 2019 - valgresultater for Sunndal

Valgdeltakelsen for kommunestyrevalget i Sunndal kommune var på 69 %. Det ble avgitt totalt 1127 godkjente forhåndsstemmer og 2082 godkjente valgtingsstemmer.   

Folkeavstemminger om målform ved Løykja og Ålvundfjord skolekretser 2019 - resultater

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 2019 ble det avholdt rådgivende folkeavstemming om målform i Løykja og Ålvundfjord skolekretser. Valgstyret har foretatt opptelling av stemmene med resultater som vist under. Kommunestyret skal i løpet av høsten behandle saken og vedta målform i de respektive skolekretsene.

Årsmelding for Sunndal kommune 2018

Sunndal kommunestyre vedtok 8. mai årsmelding for Sunndal kommune for 2018. I årsmeldinga kan du lese om kommunens virksomhet i året som har gått, både politisk og administrativt. Årsmeldinga er en digital rapport, og presenteres i nettbasert versjon.  

Revisjon av konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene - innspill

Konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene skal revideres, og Sunndal kommune er som en av vertskommunene invitert til å komme med innspill i saken. Sunndal kommune ønsker innspill til sin behandling av saken innen 8. mars 2019.

Nå får du digital post fra helsestasjonen

  Fra 1. januar sender helsestasjonen ut brev og innkallinger elektronisk.  Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS.    

Hils på Kommune-Kari

Sunndal kommune lanserer i dag en ny medarbeider; samtaleroboten Kommune-Kari på nettsida vår www.sunndal.kommune.no . Kommune-Kari svarer på spørsmål om alle tjenestene i kommunen, til alle tider på døgnet. Samtaleroboten er et supplement til nettside og servicekontor, og et av flere tiltak kommunen jobber med innen digitalisering for å tilpasse seg innbyggernes behov.

Enerettstildeling til Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)

Kommunestyret i Sunndal har 21. november 2018 i sak 92/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

Har du husket å registrere brønnen din?

  Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema på mattilsynet.no.