Varsle oppstart, høre planprogram

Plankonsulenten skal kunngjøre igangsetting av planarbeidet med annonse i Driva og Aura avis og varsle berørte parter i brev. Dette skal skje etter at kommunen har gitt skriftlig samtykke til varsling og kunngjøring.

 

Annonse skal inneholde:

 • Stedsangivelse og hensikten med planarbeidet
 • Opplysninger om hvor planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn.
 • Plankonsulentens navn og adresse samt en frist på min tre uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • Dersom planforslag skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet.

 

Varslingsbrev skal inneholde:

 • Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er tilgjengelig.
 • Et planomriss på kart med tydelige navn og stedsangivelse
 • En kort beskrivelse av formål, om planarbeidet kan få vesentlige virkninger utenfor området, planlagt bebyggelse og planstatus
 • Plankonsulentens navn og adresse samt en frist på min tre uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • Dersom planforslag skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet.
 • Om kommunen har avgjort i oppstartsmøte at planen ikke skal konsekvensutredes i følge forskrift, skal dette fremgå. Dersom kommunen har avgjort i oppstartsmøte at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning, skal det samtidig med varsel om igangsetting kunngjøres offentlig utleggelse og høring av dette. Høringsfrist for planprogram er 6 uker.

 

Disse skal varsles:

 • Registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere samt naboer, velforeninger og lag som kan bli berørt.
 • Fylkeskommune og fylkesmann skal alltid varsles
 • Relevante statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner som kan ha interesser i planarbeidet (Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Sunndal Energi, Statnett, Sunndal næringsforening, Sunndal næringsselskap, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Dovrefjellrådet, Direktoratet for mineralforvaltning, Mattilsynet mv.)
 • Samtidig med varselet skal det sendes kopi av varslingsbrev med vedlegg, adresseliste og annonse med dato til Sunndal kommune. Sunndal kommune videresender varselet til kommunale etater, barnerepresentanten, ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, miljøretta helsevern og folkehelsekoordinator.