Utarbeide og fastsette planprogram

For planforslag som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn skal det som ledd i varsling av planoppstart, utarbeides planprogram, jamfør plan- og bygningsloven §§ 12-9 og 4-1.

Plankonsulent utarbeider forslag til planprogram i samsvar med krav i forskrift, og retningslinjer i tilbakemelding etter oppstartsmøte. Det bør avklares i oppstartsmøte hvordan høringen skal legges opp, og hvordan det skal samarbeides om planprogrammet.

Plankonsulent legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sender det på høring til berørte private organisasjoner og til relevante regionale og statlige myndigheter, eventuelt til kommunale enheter dersom dette er avtalt i oppstartsmøtet.

Høring og offentlig ettersyn av planprogrammet skal alltid gjøres samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet, det vil si kunngjøring i Driva og Aura avis og varsel med brev til berørte parter og myndigheter med henvisning til nettside.

I planprogrammet foreslås det hvilke alternativer som skal utredes, hvilke tema som skal utredes, hvilke formelle krav som skal stilles til konsekvensutredningene og hvordan medvirkningen skal skje.

Kommunen fastsetter planprogrammet, i politisk behandling. Fastsettingen kan ikke påklages.