Sende inn komplett planforslag

Komplett planforslag sendes inn til Sunndal kommunes postmottak.

Maksimal mengde data pr. e-post er 25 Mb. Dokumenter skal ha pdf/a-format. Planbestemmelser og planbeskrivelse må også følge i Word-format. Størrelsen på dokumenter må søkes redusert mest mulig.

Planforslag som ikke er komplett etter loven og til kravene under, kan ikke bli tatt opp til behandling før det er endret/supplert. Materialet skal være 100 % entydig og lett lesbart. Skrift må være minimum 10 pkt. Dokument merket med stjerne* er obligatoriske for alle saker, ellers etter avtale.

* Oversendelsesbrev

Skal være tydelig merket ”Komplett planforslag”, være signert av plankonsulent og ha komplett liste over alle vedlegg.

 

* Plankart

Plankart i digital form i målestokk 1:1000, i tråd med kart- og planforskriften, kapittel 3 og i pdf/A3-versjon av plankartet. Annen målestokk kan leveres etter avtale.

 

* Planbestemmelser

I samsvar med § 12-7 i plan- og bygningsloven. 

 

* Planbeskrivelse

I henhold til mal.

 

* Oversiktskart

Med inntegning av plangrense, målestokk og tydelig påsatte navn. Alle navn som benyttes i planbeskrivelsen skal være påført oversiktskartet.

 

* Overordnet ledningsplan

* Illustrasjoner

* Utredninger

Større utredningsrapporter som er en del av beslutningsgrunnlaget skal alltid ha et kort sammendrag med konklusjoner og beskrivelse av hva disse betyr for planen, og eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Det bør utarbeides en kort sammendragsrapport for større rapporter med konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser.

 

* Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev

Annonse påført navn på avis og dato, kopi av brev med adresseliste.

 

* Kopi av alle innkomne innspill etter varslings- og samrådsprosess

Også møtereferat fra samrådsmøter.