Samråd og medvirkning

Samarbeidet med berørte interesser i en plansak gjennomføres som avtalt i oppstartsmøte. Hensikten er å få saken tilstrekkelig belyst så tidlig som mulig. Målet med samrådet er å:

  1. Innhente relevante opplysninger fra befolkningen og lokalmiljøet, spesielt fra barn og unge og andre grupper som kan blir berørt.
  2. Innhente relevante opplysninger fra forskjellige fagmyndigheter. 
  3. Finne det løsningsalternativet som er mest mulig konfliktfritt og omforent når det gjelder ulike miljø- og samfunnsinteresser.
  4. Kunne beskrive relevante virkninger av planforslaget for miljø og samfunn.

 

Det kan velges ulike framgangsmåter for samråd med ulike interesser:

  1. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner varsles om igangsetting av planarbeid og bes om å komme med innspill, jf. info om varsling
  2. Plankonsulent sender over foreløpig planmateriale (planomriss, planskisse på kart, foreløpig beskrivelse og kopi av tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte) til statlige og regionale myndigheter og andre viktige offentlige og private interesseparter samt til Sunndal kommune ved plan-, miljø- og næringstjenesten. Tjenesten videresender henvendelsen til andre kommunale enheter. I brevet bes det om innspill og opplysninger i svarbrev innen en frist på minimum 30 dager
  3. Plankonsulent har møter med  aktuelle parter og grupper, enten enkeltvis eller i grupper. Møtedeltakerne bør få planmaterialet på forhånd. Det gis i invitasjonsbrevet en frist på minimum 30 dager for tilbakemelding i brev. Plan-, miljø- og næringstjenesten kan delta på møtene.
  4. I saker der barnerepresentanten tilrår det, skal det organiseres en egen medvirkningsprosess med barn og unge, hvor kommunens barnerepresentant deltar.
  5. Det arrangeres åpent informasjonsmøte, eventuelt i form av en uformell åpen kontordag. Kommunens saksbehandler bør være til stede om ikke annet er bestemt.

Ofte vil prosessen legges opp som en kombinasjon av de ulike framgangsmåtene.

Innkalling til møter skal være sendt ut minst to uker før møtet avholdes.

Plankonsulent skriver møtereferat fra alle møter, som sendes til deltakerne for eventuell korrektur og som legges ved saken ved innsending.