Folkehelse

Folkehelse er et uttrykk for helsetilstanden i befolkningen og hvordan helse fordeler seg mellom ulike sosiale lag i befolkningen.

Folkehelsearbeidet er samfunnets felles innsats for å opprettholde, bedre og fremme folks helse, og dessuten redusere faktorer som kan medføre helserisiko.

Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenester.

Folkehelsearbeidet har fem viktige rettesnorer:

  1. Utjevning av sosiale helseforskjeller – Det er en sammenheng mellom utdanning, inntekt og helse i befolkningen. En viktig oppgave for kommunen er å arbeide for å minske disse sosiale helseforskjellene og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å gjøre gode valg.
  2. Helse i alt vi gjør – Å utvikle et helsefremmende samfunn innebærer at helse skal ivaretas på tvers av sektorer. Det handler om å  ha omsorg for enkeltmennesker, men også å legge samfunnet til rette slik at hver og én skal kunne mestre eget liv.
  3. Bærekraftig utvikling – Kommunen skal tilrettelegge for en samfunnsutvikling som sikrer grunnleggende behov over tid. Når det arbeides for å tilfredsstille dagens behov, må det gjøres uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners behov.
  4. Føre var – I planleggingen av folkehelsearbeidet skal en være føre var når det gjelder tiltak for å redusere risiko for helseskade og tiltak for å fremme god helse. Det er nødvendig å tenke langsiktig. Folkehelsearbeid gir ofte ikke gevinster på kort sikt.
  5. Medvirkning – Kommunen skal legge til rette for en bred medvirkning i folkehelsearbeidet, både når det gjelder planlegging og gjennomføring. Dette betyr at innbyggerne, frivillige lag og foreninger, næringer, mm. skal gis anledning til å komme med innspill til kommunale prosesser. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge, og fra grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte. Medvirkning kan skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal også medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

God oversikt er en forutsetning for god folkehelse. Plan- og bygningsloven er en sentral lov i folkehelsearbeidet. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5 er et viktig grunnlag for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven.

Oppgaven med å ha oversikt over folkehelsen (helsetilstand og påvirkningsfaktorer) innebærer følgende:

  1. å utarbeide et oversiktsdokument hvert fjerde år som grunnlag for kommunens planstrategi, kommuneplan og styring, og
  2. å ha løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag for kommunens ivaretakelse av helsehensyn i planlegging, tiltak, aktiviteter m.m.

Sunndal kommune utarbeidet sin første skriftlige oversikt over folkehelsen i 2015.

 

Publiserte oversiktsrapporter

Gjeldende oversiktsrapport, vedtatt i kommunestyret 16.06.20: 

 Statusrapport folkehelse 2019 (PDF, 8 MB)

Tidligere rapporter

 

Oversiktsrapport 2023

Oversiktsrapport 2023 

Artikkelliste