Mogrenda_plangrense

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Mogrenda. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 14.08.17.

Herved kunngjøres oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram for dette arbeidet legges ut til høring og offentlig ettersyn, se vedlagte fil. Frist for å komme med innspill til planen og merknader til planprogrammet er 30.06.2017

Reguleringsplan for Rådshammaren massetak ble vedtatt av Sunndal kommunestyre den 10.05.2017. 

 

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua ble vedtatt av Sunndal kommunestyre i møte den 14.02.2017.