Toppmeny

Om prosjektet - Bekjempelse av gyrodactylus salaris i Drivaregionen

Introduksjon og spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er den største menneskeskapte trusselfaktoren mot norske laksebestander. Bekjempelse av parasitten er derfor et høyt prioritert mål. Utryddelse av parasitten medfører samtidig at risikoen for smittespredning til nye områder minimaliseres. Prosjektet består i hovedsak av tre mål: bekjempe parasitten i smittede vassdrag, begrense smittespredning, og bevarings- og reetableringsarbeid.

Prosjektet er stort og komplekst, og går over mange år. Det er derfor viktig at prosjektet er godt organisert.

Koordineringsgruppa skal koordinere arbeidet med bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Drivaregionen.

Koordineringsgruppa består av disse:

  • Miljødirektoratet
  • Statsforvaltaren (tidl. fylkesmannen) i Møre og Romsdal
  • Statsforvalteren (tidl.fylkesmannen) i Trøndelag
  • Mattilsynet
  • Veterinærinstituttet
  • Sunndal kommune

Koordineringsgruppas rolle er å definere rammer og vilkår for arbeidet, samt å konkretisere målformuleringer. Veterinærinstituttet sin prosjektleder for bevarings- og reetableringsarbeidet er sekretær i gruppa.

Miljødirektoratet har det overordna nasjonale ansvaret for bevaring og reetablering av fiskebestandene etter kjemisk behandling av vassdrag. Miljødirektoratet sin rolle er å bestemme rammene og tildele hovedrollene i aktiviteten i tråd med forvaltningens ansvarsområder og Miljødirektoratets kontrakter med de ulike instanser i prosjektet. Miljødirektoratet godkjenner dynamisk plan for bevarings- og reetableringsarbeidet.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdals er tiltakshaver for bevaring og reetablering. Statsforvaltaren skal lede Koordineringsgruppen og Referansegruppen, og følge opp oppdrag, vilkår og retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for landets genbankvirksomhet, bevaring og reetablering frem til friskmelding/måloppnåelse. Veterinærinstituttet er prosjektleder for reetablering- og bevaringsarbeidet i Drivaregionen på oppdrag fra Statsforvaltaren. Arbeidsoppgaver skal gjennomføres i henhold til faglige målsetninger gitt av Miljødirektoratet. Veterinærinstituttet sitt ansvar i reetableringsarbeidet vil være å koordinere og kvalitetssikre det praktiske arbeidet med innsamling til genbank, utsettingsmaterialet og kontroll av måloppnåelse. Oppgavene vil blant annet dreie seg om opplæring av lokalt personell, kvalitetssikre gjennomføringen og dokumentere effekten av tiltaket.

Sunndal kommunes rolle er å bistå prosjektet i det praktiske arbeidet med bevaring, innsamling til genbank og reetablering. Gjennom inngående kjennskap til planer og utvikling av prosjektet vil Sunndal kommune besitte viktig kunnskap for planleggingsarbeidet rundt utvikling, forvaltning og verdiskaping i regionen. Inger Helene Sira er tilsatt som lokal koordinator for arbeidet i Drivaregionen.

Referansegruppa er satt sammen av berørte grunneierne, kommuner, organisasjoner og andre berørte parter. Gruppa skal dannes ved hjelp av lokale lag og foreninger som er tilstede i regionen, og skal bestå av lederne i de ulike elveeierlagene, representant fra JFF, Sunndal, Oppdal og Gjemnes kommune, Veterinærinstituttet og eventuelt andre aktuelle interessenter. Denne gruppa skal bistå i å planlegge arbeidet i regionen og kan komme med innspill. Referansegruppa som er opprettet i regionen, skal informeres og høres og oppfordres til å videreformidle informasjon til sine egne.

Antatt tidslinje