Det har kommet en god del mer fisk de siste ukene, og det har økt på med sjøørret også. Det er hektiske tider for oss ved fiskesperra i forbindelse med bevaringsarbeidet og i tillegg med klorforsøket.

Klorprosjektet som ble startet i Driva i fjor med doseringsforsøk fra fiskesperra og eksponeringsforsøk på laks i fangsthuset, fortsetter og utvides nå i år.

Forsøkene i fjor var vellykkede. Doseringsutstyret fungerte godt, og eksponeringsforsøket viste ingen adferdsendringer eller fysiologiske effekter på laksen.

Tallene fra dagens merking er 111 fisk merket hvorav ni er sjøørret og 101 er laks. Fem av disse laksene ble avlivet pga skader. Prøvene er sendt til Veterinærinstuttet for gentesting.

Det har kommet relativt lite fisk til fangsthuset så langt, men det ser ut som det løsner nå. 

Vi åpnet sperra 22. juni og det tok ei god stund før første fisken kom. Det kan blant annet skyldes at elva var flomstor over en lenger periode før og etter 22. juni.

Sesongen 2020 starter snart - vannet i trappa skal etter plana slås på den 22. juni. 

 

Forsøk har vist at lakseparasitten Gyrodactylus salaris er svært følsom for klorforbindelser, og at lave konsentrasjoner fjerner parasitten fra laksunger uten at laksunger påvirkes i vesentlig negativ grad. Høsten 2019 fikk Gyroklorprosjektet tilgang til stor villaks i fangsthuset i Driva, og kunne dermed undersøke effekter av kloreksponering på dette livsstadiet av laks.

Kan norsk laks utvikle motstandsdyktighet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris?  Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) med samarbeidspartnere har forsket på dette og nå er konklusjonen klar. Det er genetisk mulig for laksen å bli motstandsdyktig, men dette kan ta flere hundre år eller mer.

Det ble gjennomført gytefisktellinger i Driva og Usma høsten 2019., siden bestandsstatus for sjøørret og laks har vært uklare. Resultatene fra tellingene vil være viktig i forvaltningen av vassdragene, og kan også eventuelt brukes til å utforme tiltak for å styrke sjøørretbestandene i god tid før elvene skal behandles mot G. salaris.   

Ungfiskundersøkelsene som er gjennomført i perioden 2010-2019 utgjør en sammenhengende tidsserie. Fortsatte undersøkelser vil kunne avdekke eventuelle effekter av opphopning av gytefisk nedenfor sperra. Ovenfor sperra skal undersøkelsene bekrefte at ingen laks har gytt og at aurens rekruttering henger sammen med antallet sjøaure som slippes opp. Høsten 2019 ble ungfiskundersøkelser gjennomført på 22 stasjoner i Drivavassdraget. Stasjonene er spredt i anadrom del av vassdraget, og et utvalg av dem er brukt i tidligere undersøkelser. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge og overvåke bestandene av ungfisk av laks og aure i Drivavassdraget, og kartlegge forekomsten av artshybrider.