Toppmeny

Usma

Usma, som tidligere er beskrevet av Johnsen med flere (1999), ligger i Sunndal kommune og har et nedbørfelt på 140 km2, som dekker fjellområdene mellom Eikedalsvatnet og Sunndalsfjorden. Den munner ut i Øksendalen. Vassdraget bærer sterkt preg av å være et flomvassdrag. Det er et fåtall større vann i nedbørfeltet. Øksendalen er vid og åpen og elvas omgivelser består i vesentlig grad av dyrket mark og krattskog. lakseførende strekning til 9 km.

Selve elveløpet har forholdsvis jevnt fall fra Brandstad og ned til sjøen med unntak av et parti ved Vollen hvor elva faller noe brattere. På dette stedet er det bygd ei fisketrapp. Usma er ikke regulert til kraftformål, men er likevel sterkt berørt av inngrep. Vassdraget er forbygd på begge sider oppover langs hele dalen og særlig i de nedre deler er det kraftig forbygning. Elva er rettet ut og nærmest kanalisert på lange strekninger. Det er ikke foretatt forbygningsarbeider i øvre deler av lakseførende strekning. Laksen kan gå 15 km opp i vassdraget. Den stengte fisketrappa ved Vollan reduserer imidlertid den lakseførende strekningen med 9 km. I Usma ble gyro påvist for første gang i 1980. Det var da lav tetthet av laksunger i vassdraget og alle var angrepet av parasitten. Dette kan tyde på at parasitten allerede hadde vært der en tid.

Kart av Usma

Se kart av Driva hos Kartverket.

Unngå smittespredning

Det er veldig viktig å unngå smitte fra Drivaregionen til friske eller friskmeldte elver og vassdrag. Derfor er det veldig viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann (herunder fiskere eller kajakkpadlere):

  • ikke flytter eller setter ut fisk uten tillatelse fra Mattilsynet eller Fylkesmannen.
  • vasker og sløyer fisken kun der du fanget den.
  • tørker eller desinfiserer utstyr før du flytter det mellom eller innen vassdraget.
  • bare slår ut vann i samme vassdrag som du hentet det fra.

Desinfiseringsutstyr for fiske i Usma, er hos Trædal hotell og turistsenter.