Toppmeny

Kjemisk behandling av elva

Utryddelsen av Gyro i norske elver har pågått gjennom lang tid og nå er denne strategien i ferd med å lykkes. Totalt har Gyro vært påvist i 50 norske elver, men i dag er det bare åtte elver igjen som ikke er friskmeldt, eller er i ferd med å friskmeldes etter behandling. Disse er i henholdsvis Drivaregionen og Drammensregionen.

Det vi vet er at myndighetene kommer til å velge den behandlingsmetoden som man på det tidspunktet mener man har størst sannsynlighet å lykkes med. Det er altfor tidlig å konkludere med hvilken kjemisk behandling som skal brukes i Driva.

I Driva startet denne prosessen i 2017 og forhåpentligvis kan de fire elvene i Drivaregionen friskmeldes i 2030. Et arbeidsutvalg har konkludert med at Gyro også kan utryddes fra Drammensregionen. Denne måloppnåelsen har nylig blitt støttet av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Det er Miljødirektoratet som har ansvar og myndighet til å velge hvilken behandlingsmetode som skal brukes i Driva. Per i dag eksisterer det to behandlingsmetoder for bekjempelse av Gyro. Disse er rotenon og surt aluminium i kombinasjon med mindre mengder rotenon.

I tillegg foregår det utprøving av klor som et alternativt bekjempelsesmiddel. I den forbindelse ble det blant annet kjørt et klorforsøk i Batnfjordselva i 2018 og det ble tidligere i år gitt ut en rapport om dette forsøket. Dersom man lykkes med utviklingen av klormetoden, vil også denne kreve bruk av mindre mengder rotenon. Når det gjelder muligheten for klorbehandling i Driva, gjennomførte NIVA sammen med NINA og Veterinærinstituttet et feltforsøk utpå sensommeren og høsten 2019. Dette er fordi man ønsker å få mer praktisk erfaring med metoden. 

Det ble gjennomført to forsøk med klor i Driva i 2019. Det ene var uttesting av klor på levende laks og hvordan laksen eventuelt påvirkes av klor. Det andre var et doseringforsøk, hvor det ble dosert med klor fra sperra og nedover elva.

Det vi vet er at myndighetene kommer til å velge den behandlingsmetoden som man på det tidspunktet mener man har størst sannsynlighet å lykkes med. Det er altfor tidlig å konkludere med hvilken kjemisk behandling som skal brukes i Driva. Tidligste mulige behandling er 2022.

Antatt tidslinje