Toppmeny

Forsøksaktiviteter i Drivaregionen

I 2018 foregikk et klorforsøk i Batnfjordselva i regi av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. I 2019 ble det også gjennomført to forsøk knyttet til utvikling av klormetoden i Driva med de samme aktørene. Det er sannsynlig at forsøksaktivitetene vil bli utvidet i 2020, og dette vil snart bli avgjort av Miljødirektoratet. 

Erfaringene fra forsøket har bidratt til å øke kunnskapen om vannkjemiens betydning for nedbryting av tilsatt kloramin i naturlige vassdrag. Hydrologiske og vannkjemiske forhold i Batnfjordelva under forsøksperioden gjorde det imidlertid vanskelig å studere den vannkjemiske dynamikken i henhold til intensjonen. I løpet av forsøket ble det påvist naturlige vannkjemiske forhold som hadde reduserende effekt på G. salaris. Episoder med lav pH og forhøyet aluminiumskonsentrasjon i elva i forsøksperioden er trolig forklaringen. Dette gjorde det vanskelig å tolke effekten av klor på infeksjonsutviklingen til G. salaris i forsøket. Resultatene understreker viktigheten av grundig kartlegging av de fysiske og kjemiske forholdene i vassdrag før et eventuelt behandlingstiltak med kloramin som kjemikalium.

Utvikling av klormetoden mot Gyrodactylus salaris Feltforsøk i Batnfjordelva.

Rapporten som omhandler effekter av klor på stor voksen laks konkluderer med at laksen tåler eksponering i 14 dager for klordoser som fjerner parasitten på seks dager. Vi så ingen negative effekter på laks som kunne tilskrives klordoseringen. Dette er veldig positivt for klormetoden, og sannsynliggjør at en klorbehandling i et vassdrag kan gjennomføres uten at laksepopulasjonen blir vesentlig negativt påvirket. Det kan ikke utelukkes at enkelte svake individer av laks kan dø av behandlingen, men resultatene tyder på at dette i så fall blir unntaksvis.

Effekter av kloramineksponering på stor, voksen laks (salmo salar).

Rapporten som omhandler konstruksjon og test av doseringsanlegget konkluderer med at doseringsanlegget fungerte godt, og vil være godt egnet til bruk i elver som Driva. Vi har også gjort noen laboratorieundersøkelser som testet nedbrytning av klor som følge av sollys, og dette var av mindre betydning enn vi trodde. Dette er positivt fordi man ikke trenger å bekymre seg for sol under en eventuell behandling med klor.

Funnene i labforsøkene viser også at det er forskjeller mellom elver i hvor mye klor som forbrukes. Dette skyldes at vannkjemien i noen elver bryter ned klor mer effektivt. Dette kan man tilpasse ved å justere dosen av klor.

Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva.