Toppmeny

Fiskesperra i Driva

Driva har vært infisert av gyro i mer enn 40 år. Den lakseførende strekninga av Driva er omlag 100 km, opptil Magalaupet i Oppdal. Driva er antatt å være det vassdraget i verden hvor laks og sjøørret vandrer høyest over havet (om lag 580 m o.h.). For å redusere og forenkle behandlingsområdet, har det blitt bygd ei fiskesperre i Driva ved Snøvassmelan, som hindrer videre fiskeoppgang. Før man kan fjerne parasitten fra regionen må fiskesperra fungere effektivt i minst fem år for å være sikker på at alle lakseunger på oversiden av sperren har vandret ut.

Planlegginga av sperra pågikk i mange år, og ble ferdig oppført i 2017. Tidligst oppstart av behandlingstiltak vil derfor være i 2022. Ovenfor fiskesperra i Driva er det en lang og lite tilgjengelig strekning, som gjør kjemisk behandling mye mer krevende. Fiskesperra vil øke sjansen for å lykkes i bekjempelsen av gyro.

Antatt tidslinje  

Hensikten med fiskesperra er å hindre laksens tilgang til de store arealene oppstrøms Snøvassmelan. Det forventes at i løpet av fem-seks år vil all laksen på oversiden av sperra være ute av vassdraget. Dette betyr da at den eneste kjente langtidsverten for parasitten ikke lenger er til stede på oversiden av sperra. Først da kan en starte behandlingen av området nedenfor sperren og sannsynligheten for å lykkes blir betydelig større. Tidligst oppstart av behandlingstiltak vil derfor være i 2022.