Toppmeny

Informasjon om tidligere funn av ufarlig Gyrodactylus-art nedenfor sperra

Det ble før oppstart av bekjempelsen i Driva i år el-fisket lakseunger fra strekningen nedenfor sperra. En høy andel av laksungene hadde en Gyrodactylus-infeksjon. På verdensbasis finnes det mer enn 400 arter av Gyrodactylus, og det er også registrert en rekke arter i norske farvann.

Det finnes også flere arter Gyrodactylus i Driva, og G. salaris er arten som smitter laks og medfører høy dødelighet på laks. Analyser av et begrenset utvalg har så langt ikke funnet G. salaris på den innsamlede fisken fra i år, det er derimot G. derjavinoides som påvises. G derjavinoides har ørret som hovedvert og er naturlig forkommende i Driva, også på oversiden av sperra, uten at den har negative konsekvenser for verken laks eller ørret.

Det mistenkes at hovedkilden til funn av G derjavinoides nedenfor sperra skyldes spredning fra fisk ovenfor sperra. Nå skal det undersøkes et større utvalg av Gyrodactylus fra den fisken som ble innsamlet før bekjempelsen for å se om man kan finne G. salaris.