Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva og Litldalselva i august 2022

I august 2022 skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet gjennomføre en klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i elva Driva og Litldalselva. Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred.

Det ble gjort forsøk med dosering av klor fra fiskesperra i Driva i september/oktober 2019. I 2020/2021 ble det gjennomført flere forsøk hvor det ble dosert klor fra flere punkter i vassdraget. Forsøkene har vist at klor har god effekt mot parasitten. Som følge av disse gode resultatene har Miljødirektoratet nå besluttet at det skal gjennomføres klorbehandling i elvene Driva og Litldalselva. Statsforvalteren er tiltakshaver for bekjemping, men Veterinærinstituttet i Trondheim er sentral aktør som prosjektleder for bekjemping med klor i Driva og Litledalselva, samt rotenonbehandling i andre elver i Drivaregionen. Veterinærinstituttet i Trondheim har bedt NIVA og samarbeidspartnerne om å gjennomføre behandling i Driva og Litldalselva med klor.

For å bli kvitt parasitten skal hele elvestrekningen fra fiskesperra i Driva til fjorden behandles, en elvestrekning på omtrent 23 km. I Litldalselva vil det bli dosert klor fra like nedstrøms Dalavatnet og ut til munningen i sjøen. I tillegg skal lakseførende sone i alle sidebekker i begge elver også behandles med klor. Bruk av klor til å behandle en hel elv gjøres nå for første gang, og er unikt i verdenssammenheng! 

Kart over hoveddoseringsstasjonene i elva - viktig å la disse få stå i fred under behandlingen. NIVA Målet er å ha en tilfredsstillende klorkonsentrasjon i begge vassdragene ned til utløpet til fjorden, gjennom behandlingsperioden som pågår fra 11.-22. August. For å klargjøre alt utstyret blir det mye aktivitet i forbindelse med opprigging, allerede nå i perioden 1. -11. August. Fra 22. August vil det foregå nedrigging av utstyret i omkring en uke. Forsinkelser kan forekomme, og doseringen av klor til elvene kan dermed strekke seg lenger enn til 22.august.

Dosene med klor som brukes i behandlingen er lave, det tilsettes omtrent 30-50 mikrogram per liter. Dette tilsvarer typisk klornivået som kan måles i drikkevannet i Oslo. Les mer om dette lenger ned i teksten.

Fiskesperra Anders G. Hagen, NIVA  Klor vil doseres til elv og sidebekker med planlagt oppstart 11. august. Det skal etableres store doseringsanlegg på en rekke lokaliteter i begge elver. Det vil også bli plassert ut små doseringsstasjoner i opptil 150 sidebekker. Det vil doseres klor fra alle disse anleggene, slik at hele Driva og Litldalselva, fra sperra/nedenfor Dalavatnet til elvemunningen i Sunndalsøra, blir en klorbehandlet strekning.

I forbindelse med behandlingen i elva vil det være en del trafikk som følge av uttak av vannprøver, justering av doseringsutstyr m.m. Vi vil arbeide på begge sider av elvene. Personellet vil ha på seg gule refleksvester merket med institusjonstilhørighet, og bilder merket med logo.
Eksempel på doseringsstasjon Anders G. Hagen, NIVA Kan du bruke elvevannet som normalt? Generelt: Klornivået i elvevannet under dette prosjektet vil være omtrent på nivået med drikkevannet i Oslo. Hvis du kunne brukt kommunalt behandlet drikkevann fra krana til det du skal gjøre, så trenger du ikke å være redd for å bruke elvevannet under behandlingen. Hvis du har drikkevann som tas direkte fra en bekk, må du gjerne ta kontakt med oss for en avklaring.

Er det farlig for folk og fe å drikke vannet?

Mengdene klor vi bruker vil være mye mindre enn klornivået i drikkevannet mange steder i utlandet der man kjenner klorsmaken godt (England, USA). Basert på klorinnholdet vil det ikke være farlig å drikke av elvevannet, men av andre naturlige årsaker (mulige bakterier i elvevannet osv.) kan det være lurt å holde seg til vanlig drikkevann. Alle som kan drikke vann fra springen i Norge tåler klornivået i elvevannet.

Kan vannet brukes til å vanne gress, planter og andre organismer?

Ifølge tidligere undersøkelser skal ikke klornivåene vi tilsetter påvirke plantevekster nevneverdig, og klor vil nokså raskt nøytraliseres i jord. Ved kultivering av planter eller organismer som er så sensitive for klor at du er kjent med at man må rense drikkevann med kullfilter eller natriumtiosulfat for å få vellykket resultat, ønsker vi at du tar kontakt for en avklaring før elvevannet brukes.

Kan man bade i vannet?

Ja. Vi ønsker imidlertid at publikum ikke bruker eller bader i vannet rett ved doseringspunktene. Dette for å unngå at man kommer i kontakt med klor som ikke er tilstrekkelig blandet ut, eller at man kommer i direkte kontakt med utløpet av doseringsslangen.

Det er generelt viktig at publikum holder avstand til doseringsutstyret og lar dette stå i fred.

Utstyret er merket med nødvendig informasjon, men det er ekstra viktig at husdyr og barn holdes unna.

Bruk av rotenon

Det vil bli brukt rotenon i noen utvalgte områder som ikke er egnet for klordosering, typisk i mindre dammer og sig. Behandlingsmannskap som jobber med rotenon i Driva og Litldalselva vil ta kontakt med grunneiere hvis det skulle være behov.

Litt mer om kjemikaliene som brukes – for de som vil vite litt mer

I behandlingen brukes små mengder klor som virkestoff. Klor brytes raskt ned av organisk stoff i elva, ultrafiolette stråler (sollys) med mer. For at klor ikke skal brytes ned for raskt, tilsetter vi små mengder av salmiakksalt. Da dannes det kloramin, som er mer stabilt. Kloren vi bruker er samme stoff som folk flest har i skapet hjemme (bare litt mer konsentrert); hypokloritt, også kjent som Klorin. Salmiakksaltet (ammoniumklorid) er det samme som man finner i salmiakksalt lakrisgodteri slik som «Hockeypulver». Det tilsettes typisk 30-50 mikrogram klor per liter, og av dette vil typisk 10 mikrogram per liter være virksomt i elva. Dette tilsvarer klornivået i drikkevannet flere steder i Norge. Til sammenlikning skal klornivået i et badebasseng være 500-2000 mikrogram per liter, dvs 50-200 ganger mer enn dosene som brukes her. I en kubikk elvevann (1000 liter, eller 1x1x1 meter) vil det tilsettes tilsvarende cirka en kvart teskje Klorin og en knivsodd salmiakksalt. Erfaringsmessig vil det Vannprøver må tas hver dag Anders G. Hagen, NIVA aldri lukte eller smake klor av vannet under behandlingen.

Kontaktpersoner i prosjektet
Anders Gjørwad Hagen (prosjektleder, anders.hagen@niva.no, tlf. 959 28 778)

Kjetil Olstad (ansvarlig for dosering i sidebekker, kjetil.olstad@nina.no, tlf. 971 20 965)

Kontaktpersoner i Sunndal kommune
Inger Helene Hagen Sira, lokal koordinator, inger.helene.sira@sunndal.kommune.no