Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne arbeider etter prinsippet om full deltaking og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne sine behov og interesser. Rådet ligger utenfor den ordinære kommunale nemndstruktur.

 

Se også  Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse - utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet
 

Medlemmer 2019-2023


Folkevalgte representanter:

  1. Hilde Furre, Ap
  2. Reidar Strand, FrP (Odd Egil Vangen, Frp fritak fra 16.02.22)

Personlige vararepresentanter:

  1. Roar Mellemseter, Ap
  2. Anne Grete Fostervoll Lie, H

Administrativ representant:
Sjefsfysioterapeut Ingrid Husdal Dørum

Personlige varamedlem:
Ergoterapeut Anne Helene Gravem

Brukerrepresentanter:

  1. Hilde Blikås
  2. Lars Opdøl Flatvad
  3. Ingveig Gridseth

Personlige vararepresentanter:

  1. Espen Ødegård
  2. Marit Hoem Fahle
  3. Kjellrun Vada Storholt


Innkallinger og protokoller