Reguleringsplan for Hoåsvegen 251 - varsel om oppstart av planarbeid

Det varsles om at det settes i gang planarbeid med ny reguleringsplan for Hoåsvegen 251. Frist for merknader/innspill til planarbeidet er 01.11.2017.

Formålet med planarbeidet er å omregulere eiendommen Hoåsveien 251, gnr. 40, bnr. 99, fra offentlige formål – barnehage til boligformål. Eiendommen er nylig solgt av Sunndal kommune til tiltakshaver. Eiendommen har en størrelse på 2,7 daa. Tiltakshaver har til hensikt å bygge om eksisterende bygning på eiendommen til bolig, for eget bruk. Det legges gjennom planendringen opp til en utnyttelsesgrad som muliggjør framtidig videreutvikling av bygningsmassen med blant annet garasje.

Les mer i varselbrev datert 26.09.2017 (PDF, 2 MB)

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Feste Nordøst AS, v/Petter Hermansen, tlf. 90 72 93 47, eller e-post: ph@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 01.11.2017 til:

Feste NordØst AS, landskapsarkitekter mnla, postboks 33, 2540 Tolga.
Eller til e-post: ph@feste.no.

Kontaktinformasjon

Marit Ingrid Erstad
Plankonsulent
E-post
Telefon 71 69 92 34

Åpningstider

Sommer (fra 1. mai - 30. august):

Mandag -fredag: 08.00 - 15.00

Vinter (fra 1. september - 30. april):

Mandag - fredag: 08.00 -16.00

Postadresse

Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse

Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra