Revisjon av konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene - innspill

Konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene skal revideres, og Sunndal kommune er som en av vertskommunene invitert til å komme med innspill i saken. Sunndal kommune ønsker innspill til sin behandling av saken innen 8. mars 2019.

Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) har oversendt sin innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) for revisjon av konsesjonsvilkårene til Aurareguleringene. Vilkårsrevisjonene omfatter reguleringskonsesjonene fra 1953 (Aurautbyggingen) og 1959 (takrenneoverføringen) med senere endringer. Nesset, Sunndal og Lesja er vertskommuner for reguleringene.

Sunndal kommune er nå invitert til å komme med sine innspill til saken, og vil behandle en uttale i kommunestyremøte den 27. mars 2019.

Har du innspill til saken, send de gjerne til post@sunndal.kommune.no  innen 8. mars 2019.

Sunndal kommunestyres uttale blir så oversendt OED, som har ansvar for den videre behandlingen av saken. Nye vilkår fastsettes av regjeringen ved Kongen i statsråd.

Les NVE sin innstilling (PDF, 5 MB)

 

Sammendrag av NVE sin uttale

NVE anbefaler innføring av moderne standardvilkår med vilkår om naturforvaltning som vil kunne innfri flere av revisjonskravene og bidra til noe miljøforbedring. Vi anbefaler ikke slipp av minstevannføring i Aura med formål å reetablere laksestammen. Vi mener et nødvendig vannslipp vil gi så store krafttap at det ikke veies opp av mulige positive virkninger. Det er videre betydelig usikkerhet knyttet til om aktuelle vannslipp vil ha ønsket effekt, selv i kombinasjon med fysiske tiltak. I vår avveining har vi også lagt vekt på at Eira/Aura ikke har status som nasjonalt laksevassdrag. Vi ser likevel et potensial i fysisk tilrettelegging på deler av elvestrekningen i Aura, spesielt med tanke på oppvandring for sjøørret og smålaks, og anbefaler at det utarbeides en helhetlig plan som grunnlag for pålegg om konkrete tiltak. NVE foreslår ikke innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet og Osbumagasinet. Slike restriksjoner vil gi mindre fleksibilitet i kraftproduksjonen og øke flomfaren, samtidig som den økologiske effekten forventes å være begrenset. Vi mener biotopforbedrende tiltak i gytebekker ved Aursjømagasinet vil kunne øke fiskeproduksjonen og den naturlige rekrutteringen i dette magasinet. Vi mener videre det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for å anbefale en villreinpassasje over Aursjømagasinet for å gjenskape en tidligere trekkrute. Nyere kunnskap viser at en villreinpassasje i form av en terskel vil ha stor risiko for å mislykkes. NVEs forslag til nye vilkår er vedlagt innstillingen.

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon +47 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra