Reguleringsplan for Sande skoleområdet, varsel om oppstart

Det er oppstartet arbeid med endring av reguleringsplan for Sande – skoleområdet. Endringene gjelder i hovedsak trafikkområdene.  Alle kan komme med innspill til planarbeidet. Fristen for å komme med innspill er utsatt til 18. juni. Dette av hensyn til å få inn innspill fra barn- og unge, skolene og andre som ikke har rukket å komme med innspill tidligere.

Bakgrunn for endringen

Bakgrunnen for endringen er arbeidet med trafikksikkerhetstiltak i området. Det er behovet for å gjøre endringer i krysset syd for videregående skole og organiseringen av bussholdeplasser.

Vi legger ved hefte med vurdering av trafikksikkerhetstiltak ved skoleområdene på Sande som inneholder mer informasjon om vurderingene som er gjort og forslag til tiltak, se vedlegg helt nederst.

Planområdet

Planområdet omfatter skoleområdene på Sande og tilgrensende adkomstveg.

 

Planområdet omfatter gjeldende reguleringsplan for Sande – skoleområdet planid. 20070200 vedtatt 07.02.2007. I tillegg er vegkrysset syd for videregående skole tatt med fordi det er behov for tiltak i dette krysset.      

 Kart over gjeldende reguleringsplan for Sande – skoleområdet planid. 20070200 vedtatt 07.02.2007   Skisse for ny reguleringsplan for Sande – skoleområdet.     

Det foreslås at bussholdeplassene flyttes til området foran videregående skole. Vegkrysset syd for videregående skole omformes og det skal sikres god sikt i alle vegkryss. Dette beskrives nærmere på side 20-23 i vedlagte utredning. 

I tillegg er det noen spørsmål til som må vurderes i reguleringsarbeidet. Øst for ungdomsskolen er det regulert en gang sykkelveg. Denne traseen blir i dag brukt som kjøreadkomst inn til fotballhallen m.v. Det skal imidlertid være samsvar mellom reguleringsplan og bruken av områdene. Vi må ta stilling til om dette fortsatt skal være en gang- sykkelveg og brukes som dette, eller om traseen skal omregulering til kjøreveg. Problemstillingen er nærmere beskrevet i vedlagte utredning side 23-25.

Det er regulert inn en offentlig parkeringsplass bak videregående, men den er delvis avstengt. Dette er ikke i henhold til gjeldende plan. Det må derfor vurderes hvilke deler av parkeringsplassen som fortsatt skal være åpen for offentlig parkering og hvilke deler som skal være stengt for annen bruk.

Adkomstvegen inn til denne parkeringsplassen må også vurderes. I dag parkerer biler på langs av denne adkomstvegen slik at det blir vanskelig å rygge ut fra parkeringsplassene på motsatt side. Det må vurderes fysiske tiltak som klargjør om det skal være parkering eller ikke på venstre side av denne adkomstvegen.

Innspill

Det sendes nå ut oppstartvarsel slik at alle berørte kan komme med innspill til planarbeidet. Etterpå blir det utarbeiding av planforslag og deretter ny høring av planforslaget med ny mulighet for å komme med merknader før planen kan vedtas av Sunndal kommunestyre.

Vi ber om at innspill til planarbeidet sendes Sunndal kommune, se kontaktinformasjonen oppe til høyre. Frist for innspill 14. april 2021.

Vedlegg:

Vurdering av trafikksikkerhetstiltak ved skoleområdene på Sande (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Berit Skjevling
arealplanlegger
E-post
Mobil 901 13 194

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra