Reguleringsplan for Sande, området mellom rv.16, Sandegata og Langslågata, kunngjøring av planvedtak

Sunndal formannskap har i møte 30.09.2021, sak 46/21 vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Sande, området mellom rv.16, Sandegata og Langslågata.

Vedtak F-sak 46/21 den 30.09.2021:

Sunndal formannskap vedtar endring av bestemmelsene for Sande området mellom rv.16, Sandegata og Langslågata planid. 19920500 som vist i vedlagte bestemmelser datert 06.09.2021. Øvre grense for hvor mye man kan bygge på tomtene endres fra 25% til 40% og bestemmelsene endres i henhold til nytt lovverk. Vedtaket behandles som mindre endring av reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven § 12-14 og delegeringsreglementet for Sunndal kommune.

Dokumenter:

Bestemmelser vedtatt (PDF, 400 kB)

Saksprotokoll vedtak (PDF, 77 kB)

Saksframlegg (PDF, 486 kB)

Vurdering av utnyttelsesgrad i eldre reguleringsplaner på Sande (PDF, 2 MB)

Merknadsskjema (PDF, 3 MB)

Høringsbrev (PDF, 816 kB)

Kunngjøringsbrev (PDF, 565 kB)

 

ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Sunndal kommune, boks 94, 6601 Sunndalsøra. Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Dersom en klage sendes per e-post kan post@sunndal.kommune.no benyttes.