Kommuneplan for Sunndal kommune 2020-2030, samfunnsdelen

Sunndal kommunestyre vedtok den 26.22.2020, i sak 91/20, kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Planen tar stilling til Sunndal sine langsiktige utfordringer og overordna målsettinger for samfunnsutvikling. 

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første gang har vi fått et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutvikling på kommunenivå i Norge. Planen viser aktuelle bærekraftsmål under hvert av de prioriterte måla. Totalt løfter planen 6 mål i prioritert rekkefølge. Hvert mål har prioriterte og øvrige strategier som kommunen skal arbeide med for å nå måla. Planen kan du lese i sin helhet her (PDF, 2 MB).

 

Mål 1
En attraktiv og mangfoldig kommune med stabilt folketall rundt 7.000 innbyggere i 2030. 

Mål 2
Bærekraftig og variert næringsliv - opprettholde en høy arbeidsplassdekning og rundt 3.800 arbeidsplasser i 2030. 

Mål 3
Bærekraftig forvaltning av natur og verneområder - reduserte klimagassutslipp

Mål 4
God helse, livskvalitet og trivsel for alle

Mål 5
Samfunnssikkerhet gjennom kompetanse og godt samarbeid

Mål 6
Kompetent og omstillingsdyktig - sunn kommuneøkonomi i samsvar med nasjonale anbefalinger

Kontaktinformasjon

Anne Guri Aase
Plansjef
E-post
Mobil 918 05 950

Adresse

Postadresse
Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse
Sunndal rådhus, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra