Kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet - høring og offentlig ettersyn

Sunndal kommunestyre har i møte 09.09.2020 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet ut til høring og offentlig ettersyn. 

Kommunedelplan for kryssing av Todalsfjorden er fremma av Møre og Romsdal fylkeskommune. Plandokumentene er nå på høring, og kommunen ber om merknader til høringsforslaget. 

Merknader til planforslaget kan sendes skriftlig til: post@sunndal.kommune.no

Høringsfrist er 26.10.2020.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med:

Møre og Romsdal fylkeskommune
v/Kai Bedringås kai.bedringas@mrfylke.no mobil: 930 50 264
eller
Anne Guri Aase anne.guri.aase@sunndal.kommune.no mobil: 918 05 050

Informasjonstorg

Det blir arrangert åpent info-torg mandag 21.9 kl. 10:00 - 15:00. 

Fylkeskommunen og kommunen vil være til stede å informere om prosjektet.

Dersom du ønsker å ha eget møte med fylkeskommunen og kommunen denne dagen tar du kontakt på 918 05 950 eller e-post anne.guri.aase@sunndal.kommune.no for booking av tid. 

 

Plandokumenter

Planomtale (PDF, 12 MB)

Bestemmelser (PDF, 159 kB)

Plankart Sunndal (PDF, 8 MB)

Plankart Surnadal (PDF, 9 MB)

Plankart Sunndal uten skravur (PDF, 8 MB)

 

Vedlegg

Illustrasjoner (PDF, 3 MB)

Trafikknotat (PDF, 8 MB)

Fagnotat prissatte konsekvenser (PDF, 335 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 8 MB)

Ingeniørgeologisk rapport (PDF, 17 MB)

Naturtypekartlegging (PDF, 4 MB)

Hydrologirapport Ålvundfossen (PDF, 2 MB)

Skisseprosjekt Todalsfjordbrua (PDF, 7 MB)

 

Andre rapporter

Utviklingstrekk på Indre Nordmøre, Amdam 2012 (PDF, 4 MB)

Dei fragmenterte samfunna - analyse av utviklingstrekk og utfordringer på Indre Nordmøre, Amdam 2004 (PDF, 734 kB)