Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel – oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Klikk for stort bilde Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13 vedtok Sunndal kommune 27.02.2020 plan for sluttføring av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og forslag til planstrategi 2020 - 2023. Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Se høringsdokumentet her:

 

Merknader sendes pr. epost til:
post@sunndal.kommune.no

Merknadsfrist: 09.04.2020  

------

Kommunens planstrategi skal utarbeides og vedtas innen 1 år etter konstituering av nytt kommunestyre, og gir en oversikt over hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre i perioden. 

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Sunndal kommune, og består av en arealdel og en samfunnsdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet om helhet og kommunen som organisasjon. Planprogrammet  viser formål, utfordringer og problemstillinger, prosess og framdrift i planarbeidet. Les mer om rullering av samfunnsdelen her

Kontaktinformasjon

Sunndal kommune
E-post
Telefon 71 69 90 00

Betjent sentralbord: 09.00 - 15.00