Høring av endring av planlagt kraftlinje Surna-Viklandet

Endringene gjelder tidligere konsesjonsgitt 420 kV kraftledning Surna-Viklandet. oversiktskart i søknaden fra Statnett  

For Sunndal innebærer endringene ny veg og ombygging av veg til Rennsetvatnet, Ålvundeid. Dette er nærmere beskrevet på side 9  i søknaden fra Statnett og vist på kartvedlegg i søknaden.

Kart som viser kraftlinjetrase, anleggsveger og anleggsplasser i Sunndal kommune er også lagt ved som egne vedlegg nedenfor.

Høringsuttalelser sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innen 4. november 2022. Høringsadressen er oppgitt i vedlagte høringsbrev fra NVE.

Høringsdokumenter:

Høringsbrevet fra NVE (PDF, 97 kB)

Søknaden fra Statnett (PDF, 20 MB)

Kartvedlegg ny veg Rennsetvatnet (PDF, 2 MB)

Kartvedlegg over trase fra Viklandet til Ålvundeid (PDF, 7 MB)

Kartvedlegg over trase fra Ålvundeid til Surnadal (PDF, 6 MB)